درک تحلیل SWOT


نوشتن از همه چیز

Swot در لغت به معنی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات است و در اصطلاح فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر‌های موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل swot گویند. واژه swot برگرفته از این لغات می‌باشد:

S: strength به معنی قدرت

Weakness:w به معنی ضعف

o: opportunity به معنی فرصت

T:Threat به معنی تهدید

برچسب‌ها: قوت ضعف فرصت تهدید SWOT

«محققان الگوهای متفاوتی را برای شناسایی همه‌ی عوامل (چه موثر و چه غیر موثر) بر فعالیت‌های یک سازمان ارایه نموده‌اند که در بیشتر متون با عناوین تجزیه و تحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌ها یا swot. TWOS.WPTS به کار برده‌اند.»

راهبرد هر سازمان متاثر از فرایند تعامل آن با محیط بیرونی است و بنابراین پیش‌بینی وضعیت آینده نقشی اساسی در فرایند موفقیت سازمان و کشور دارد. در این میان شناخت عوامل محیطی و همچنین شناسایی عوامل درونی بسیار مهم می‌باشد.

«تجزیه و تحلیل swot یکی از ابزار‌های راهبردي تطابق قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت‌ها و تهدید‌های برون سازمانی است. تجزیه و تحلیل swot تحلیلی منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین راهبرد که بهترین تطابق بین انها را ایجاد نماید ارایه می‌هد.

از این دیدگاه این الگو یک راهبرد است که قوت‌ها و فرصت‌ها را به حداکثر و ضعف‌ها و تهدیدات را به حداقل ممکن می‌رساند. برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدات در چهار چوب کلی SO.WO.ST.WT. پیوند داده می‌شود و گزینه راهبرد بین آنها انتخاب می‌شود.»

در این تحلیل همیشه چهار راهبرد پیشنهاد می‌شود: «هدف از راهبرد WT حتی‌الامکان نقاط ضعف و تهدیدات است و شرکتی که بیشترین عواملش در این خانه متمرکز باشد وضعیت جالبی نداشته و در ورطه‌ی ورشکستگی خواهد بود. راهبرد WO هدفش کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت‌هاست در این حالت شرکت‌ها به علت دارا بودن ضعف‌های اساسی امکان استفاده از فرصت‌های به دست آمده را ندارند.

راهبرد ST بر اساس توانمندی شرکت در مقابل تهدیدات بنا شده است هدف آن این است که توانمندیهای موجود را افزایش و در مقابل تهدیدات را کاهش دهد. در راهبرد SO هر شرکتی علاقه‌مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد که بتواند بهره‌گیری از توانمندی‌ها و فرصت‌ها را به حداکثر برساند» در تحلیل swot عوامل موثر بر شرکت یا سازمان به دو دسته عوامل بیرونی یا خارجی و عوامل درونی یا داخلی تقسیم می‌شود:

الف) عوامل بیرونی

این عوامل خارج از سازمان بوده است و بر فعالیت‌های سازمان تاثیر دارند اما در اختیار سازمان نبوده و سازمان هیچگونه تاثیری بر آنها ندارد. هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصت‌هایی که می‌تواند به یک سازمان سود رسانده یا تهدیداتی که باید از آنها اجتناب شود. عوامل بیرونی خود به دو گونه می‌باشد:

فرصت‌ها

فرصت یک موقعیت عمده در محیط موسسه می‌باشد. یعنی آن چه که موسسه را در رسیدن به اهدافش یاری نماید و به عنوان موتور محرکه‌ای است که شتاب حرکت موسسه را جندین برابر می‌کند. «سه منبع اصلی فرصت‌ها و تهدید‌ها عبارتند از 1- فشار‌ها و روند‌ها (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری) 2- مراجعان، مشتریان و پرداخت‌کنندگان مالیات 3- رقبا و همکاران. پس فرصت‌ها مطلوب موسسه بوده و باید کوشش نمایند تا آنها را به حداکثر رسانده و از آنها استفاده بهینه کنند.

تهدید‌ها

تهدید یک موقعیت نامطلوب عمده در محیط موسسه است و به عنوان مانعی بر سر راه موسسه قرار دارد و آن را از رسیدن به اهدافش باز می‌دارد. در مورد فرصت‌ها و تهدیدات می‌توان گفت که آنچه برای یک موسسه تهدید قلمداد می‌شود ممکن است برای یک موسسه دیگر عامل فرصتی باشد. پس فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است.

موسسه تا جایی که می‌تواند باید محدودکننده‌ها و تهدیدات را به حداقل رسانده یا آنها را به عوامل فرصتی و مزیتی تبدیل کند. درک درست فرصت‌ها و تهدیدات محیطی فراروی سازمان به مدیران کمک می‌کند درک تحلیل SWOT تا راهبرد سازمانی را با بینش و فراست بهتری اتخاذ نموده و مسیر حرکت سازمان را به طور اثر بخش‌تری تعين نمایند.

البته باید توجه داشت که آنچه برای یک سازمان تهدید قلمداد می‌شود ممکن است برای سازمان دیگر فرصت باشد و فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی است. در مورد سطح کلان و کشور‌ها نیز می‌توان گفت که عواملی این چنین وجود دارند که باید مورد توجه قرار گرفته و در برنامه‌ریزی‌های کشوری لحاظ شوند.

ب)عوامل درونی

این عوامل در اختیار شرکت بوده و جزء عوامل داخلی می‌باشند. پس در عین حال که بر فعالیت‌های سازمان تاثیر دارند سازمان نیز بر آنها تاثیر دارد. هدف از بررسی محیط درونی تهیه فهرستی از نقاط قوت است که سازمان برای به دست آوردن سود باید از آنها بهره‌برداری نمایند و یا نقاط ضعفی که برای جلوگیری از ضرر یا کاهش سود باید از آنها اجتناب نمایند. عوامل درونی نیز همانند عوامل بیرونی دو دسته می‌باشند که عبارتند از:

قوت‌ها

قوت منبع مهارت یا مزیت دیگری است نسبت به رقبا و نیاز‌های بازار‌هایی که موسسه در آنها کار می‌کند یا خواهد کرد قوت یک شایستگی ممتاز است که مزیت مقایسه‌ای موسسه در بازار می‌شود. قوت نقطه‌ی اتکای سازمان است که با استفاده از آن می‌خواهد به اهداف خود برسد «بر مبنای این نقاط قوت شاخه‌ی اجرایی را می‌توان به موتوری قدرتمند برای رشد تغییر نوآوری و خدمت تبدیل کرد.» پس هر سازمانی باید این نقاط قوت را برای جامه عمل پوشاندن به رسالتش به حداکثر رسانده و از آنها به عنوان مزیتی رقابتی در مقابل رقبا استفاده نماید.

ضعف‌ها

ضعف یک محدودیت یا کمبود در منابع مهارت‌ها و توانایی‌هایی است که جدا مانع عملکرد اثر بخش می‌شود. ضعف یک عامل درونی است که مختل‌کننده فعالیت‌های سازمان بوده و در رسیدن سازمان به اهدافش خلل ایجاد می‌کند پس لازم است تا سازمان این عوامل را در حد امکان به حداقل رسانده و یا در جهت رسیدن به اهدافش از آنها بهره‌برداری نماید.

ضعف‌ها عواملی هستند که هر سازمانی که وجود خارجی دارد قطعا با آنها رو به رو است و نمی‌تواند از آنها دوری گزیند بلکه باید با درکی صحیح آنها را نظارت کرده و مهار نماید. درک صحیح نقاط قوت و ضعف، اساساَ به سازمان کمک می‌کند تا با استفاده بهینه از قوت‌ها و به حداقل رساندن ضعف‌ها با اثربخشی بیشتری به اهداف رسیده و از هدر رفتن منابع و امکانات سازمان جلوگیری نمایند. در سطح ملی و کلان نیز باید این نقاط مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره‌گیری مناسب قوت‌ها و اجتناب از ضعف‌ها راهبرد مناسب تدوین شده و به اجرا در آید.

تحلیل swot مطابق آنچه که گفته شد بر آن است تا این عوامل (درونی و بیرونی) را شناسایی و در جهت بهره‌برداری بهینه از آنها گام بردارد.

تحلیل swot برای مدیران شرکتهای امروزی خصوصاً آنهایی که به موضوعات مدیریت استراتژیک اهمیت می دهند، واژه ی آشنایی است. SWOT ابزاری کارآمد است، که به مدیران کمک می کند تا سازمان و محیط پیرامونی آن را ممیزی کنند.

پیشتر در مطلبی با عنوان « تحلیل SWOT چیست ؟ » به شرح کامل این ابزار مدیریتی که اتفاقاً آن را در زمره ی یکی از 10 ابزار و مفهوم کلیدی مدیریت نیز آورده ایم، پراخته بودیم. اما در اینجا می توانید یادداشتی کوتاه را پیرامون این تحلیل بخوانید.

اگر به موضوع تحلیل قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها علاقه مند هستید، مطالعه ی نمونه ی تحلیل SWOT انجام گرفته برای فروشگاه آمازون را هم در مطلب « مطالعه موردی؛ تحلیل SWOT برای آمازون » مطالعه فرمایید.

امروزه سازمان‌ها با تغییرات شگفت‌آوری روبه‌رو هستند و این امر سبب شده است مدیران بیشتر از گذشته به تعیین و تبیین درازمدت اهداف و ماموریت‌های سازمان توجه داشته باشند.

آنها نیاز دارند که بیش از گذشته جهت‌گیری‌های خود را برای آینده معین کرده و سازمان خود را در مقابل تحولات فردا مجهز نمایند. این موضوع سبب شده است که برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان ابزاری برای مقابله با این تغییرات اهمیت فراوانی یابد. برنامه‌ریزی استراتژیک به شکل‌های مختلف و در قالب‌های گوناگون ارائه شده است که در اینجا یکی از متداول‌ترین آنها بیان گردیده است، این مدل SWOT نامیده مي‌شود‌. SWOT ابزاری برای ممیزی سازمان و محیط آن است. این اولین مرحله از برنامه‌ریزی بوده و به مدیران کمک مي‌کند تا بر مسائل درک تحلیل SWOT کلیدی تمرکز کنند. این کلمه در واقع از کنار هم قرار دادن ابتدای چهار کلمه انگلیسی قوت‌، ضعف‌، فرصت‌ها و تهدیدها حاصل شده است

. نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی سازمان بوده و فرصت‌ها و تهدیدات عوامل خارجی سازمان محسوب مي‌شوند. به عنوان مثال در یک واحد بازاریابی نقاط قوت مي‌تواند: تخصص متخصصان بازاریابی سازمان شما، محصولات و خدمات جدید و نوآورانه سازمان‌تان، کیفیت فرآیندها و روش‌های مورد استفاده یا هر جنبه از کسب و کار شما که برای محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان‌تان ارزش افزوده ایجاد مي‌کند، باشد. نقاط ضعف مي‌تواند فقدان تخصص بازاریابی، محصولات یا خدمات غیرمتمایز در مقایسه با رقبا‌، محل استقرار کسب و کار‌، کیفیت ضعیف محصولات یا خدمات یا شهرت آسیب دیده سازمان‌تان باشد. فرصت‌ها مي‌توانند‌ بازار در حال توسعه مانند اینترنت، ادغام‌، سرمایه‌گذاری مشترک یا تبانی استراتژیک، ورود به بخش جدیدی از بازار که میزان سود در آن بهبود یافته‌، بازار بین‌المللی جدید یا فضاهای خالی بازار که در آن رقبای بی‌اثر حضور دارند، باشد. تهدید‌ها مي‌توانند‌:

ورود یک رقیب جدید در بازار کسب و کار شما، جنگ قیمتی با رقبا، دستیابی رقبا به محصولات یا خدمات جدید و نوآورانه، دسترسی بیشتر رقبا به کانال‌های توزیع یا تغییر میزان مالیات بر محصول جدید شما باشد. برای داشتن یک آنالیز SWOT موفق بایستی به موارد زیر توجه نمود. در مورد نقاط قوت و ضعف سازمان به هنگام انجام تجزیه‌وتحلیل SWOT باید واقع بین بود و در برآورد قوت اغراق نکرد و ضعف‌های سازمان را نادیده نگرفت. تجزیه و تحلیل SWOT باید بین وضعیت فعلی سازمانتان و وضعیتی که قرار است در آینده در آنجا قرار گیرد تمایز قائل شود. تجزیه و تحلیل SWOT باید کاملا مشخص و شفاف بوده و تا آنجا که امکان دارد فاقد نقاط مبهم باشد.

آنالیز SWOT در مقایسه با رقیبان سازمان صورت گیرد و نقاط ضعف و قدرت از طریق مقایسه سازمان با رقبا مشخص گردد. آنالیز SWOT ساده و کوتاه بوده و تاحدممکن از پیچیده کردن و آنالیز افراطی اجتناب شود. مدیریت از طریق یک آنالیز SWOT مناسب و با توجه به موارد ذکر شده در بالا‌، با بررسی‌های درونی و بیرونی سازمان به تببین استراتژی‌های سازمان بر اساس امکانات واقعی درونی سازمان و نیز فرصت‌های واقعی بیرونی بپردازد.

در واقع این هنر برنامه‌ریز استراتژیک است که بتواند از طریق بهترین ترکیب چهار حالت موجود در آنالیز SWOT موفقیت سازمان را در شرایط رقابتی امروز فراهم آورد. اما باید توجه داشت که کار با مدل SWOT سبب ایجاد مشکلاتی نیز مي‌شود که ریشه این مشکلات همان مزایای کلیدی این مدل است. مزیتی چون انعطاف پذیری زیاد این مدل که این امکان را فراهم می‌کند که در حوزه‌ها و سناریو‌های مختلف از آن استفاده شود که البته مشکلات این مدل اولیه SWOT توسط مدل POWER SWOT به میزان زیادی برطرف شده است.

آنالیز سوات چیست؟

آنالیز سوات (SWOT) ابزاری کاملاً ساده و در عین حال قدرتمند است که به شما کمک می‌کند تا استراتژی کسب و کار خود را توسعه دهید. سوات مخفف نقاط قوت (Strengths)، ضعف (Weaknesses)، فرصت‌ها (Opportunities) و تهدیدها (Threats) است. نقاط قوت و ضعف شرکت شما داخلی است، مواردی که شما تا حدی کنترل آنها را دارید و می‌توانید ‌آنها را تغییر دهید.

فرصت‌ها و تهدیدها خارجی هستند، مواردی که در خارج از شرکت شما، در بازار بزرگ‌تر در جریان است. می‌توانید از فرصت‌ها استفاده کرده و در برابر تهدیدات از خود محافظت کنید، اما نمی‌توانید ‌آنها را تغییر دهید. به عنوان مثال می‌توان به رقبا، قیمت مواد اولیه و روند خرید مشتری اشاره کرد.

آنالیز سوات، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات شما را در یک لیست سازمان یافته‌ای قرار می‌دهد که معمولاً در یک شبکه ساده‌ای ارائه می‌شود. وقتی زمان خود را به انجام یک تجزیه و تحلیل SWOT اختصاص می‌دهید، به یک استراتژی محکم برای اولویت بندی کارهایی که برای رشد تجارت خود باید درک تحلیل SWOT انجام دهید، مجهز خواهید شد.

ممکن است فکر کنید که از قبل همه کارهایی که برای موفقیت باید انجام دهید را می‌دانید، اما یک آنالیز سوات، شما را مجبور می‌کند که به تجارت خود از راه‌های جدید و از جهات مختلف نگاه کنید؛ با ذهن همراه باشید.

چه کسی باید آنالیز سوات را انجام دهد؟

برای مؤثر بودن تجزیه و تحلیل سوات، بنیانگذاران و رهبران شرکت باید به شدت درگیر امور شرکت شوند. این وظیفه‌ای نیست که به دیگران واگذار شود. اما، رهبری شرکت نیز نباید کار را به تنهایی انجام دهد. برای دستیابی به بهترین نتیجه، شما می‌خواهید گروهی را جمع کنید که دیدگاه‌های مختلفی در مورد شرکت دارند. افرادی را انتخاب کنید که می‌توانند جنبه‌های مختلف شرکت شما از فروش و خدمات مشتری گرفته تا بازاریابی و توسعه محصول را بررسی نمایند. همه باید پشت میز نشسته باشند!

شرکت‌های نوآور حتی وقتی آنالیز سوات را انجام می‌دهند و از مشتریان ورودی می‌گیرند تا صدای منحصر به فرد خود را به این ترکیب اضافه کنند، به خارج از رده‌های داخلی خود نگاه می‌کنند. اگر به تنهایی مشاغلی را شروع یا اداره می‌کنید، می‌توانید تجزیه و تحلیل سوات را انجام دهید. دیدگاه‌‌های اضافی را از دوستانی جمع آوری کنید که کمی درباره تجارت شما، حسابدار شما یا حتی فروشندگان و تامین کنندگان اطلاعات دارند. نکته اصلی داشتن دیدگاه‌‌های مختلف است.

مشاغل موجود می‌توانند از آنالیز سوات برای ارزیابی وضعیت فعلی خود و تعیین استراتژی برای حرکت رو به جلو استفاده کنند. اما، به یاد داشته باشید که اوضاع به طور مداوم در حال تغییر است و شما می‌خواهید استراتژی خود را دوباره ارزیابی کنید و این کار را با تجزیه و تحلیل سوات جدید هر شش تا ۱۲ ماه شروع خواهید کرد.

برای استارتاپ‌ها، آنالیز سوات، بخشی از روند برنامه ریزی کسب و کار است. این به شما کمک می‌کند تا یک استراتژی را تدوین کنید و از مسیری که می‌خواهید طی کنید، مطلع شوید.

چگونه آنالیز سوات را به روش صحیحی انجام دهیم؟

همانطور که در بالا اشاره کردیم، شما می‌خواهید تیمی را جمع آوری کنید تا روی تجزیه و تحلیل سوات کار کنند. برای انجام آن نیازی به تمام وقت کار کردن بر روی آن ندارید. یک یا دو ساعت باید کافی باشد.

افرادی را از قسمت‌های مختلف شرکت خود جمع کنید و مطمئن شوید که از هر قسمت نماینده‌ای خواهید داشت. خواهید فهمید که گروه‌‌های مختلف در شرکت شما دیدگاه‌‌های کاملاً متفاوتی دارند که این برای موفقیت در آنالیز سوات امری بسیار مهم است.

انجام تحلیل سوات مشابه جلسات «طوفان مغزی» است و روش‌های درست و غلطی برای اجرای ‌آنها وجود دارد. ما پیشنهاد می‌کنیم به همه یک کاغذ یادداشت چسبناک بدهید و از همه بخواهید بی سر و صدا ایده‌های خود را برای شروع کار تولید کنند. این از تفکر گروهی جلوگیری می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که تمامی صداها شنیده می‌شوند.

بعد از پنج تا ۱۰ دقیقه طوفان فکری خصوصی، همه یادداشت‌‌های چسبناک را روی دیوار بگذارید و ایده‌‌های مشابه را با یکدیگر هم گروه کنید. اگر ایده شخص دیگری فکر جدیدی ایجاد کرد، به هر کسی اجازه دهید در این مرحله یادداشت‌‌های اضافی داشته باشند.

پس از سازماندهی همه ایده‌ها، نوبت به رتبه بندی ‌آنها می‌رسد. ما دوست داریم از یک سیستم رأی گیری استفاده کنیم که هر کس پنج یا ده رأی کسب کند که می‌تواند به هر طریقی که دوست دارد ان را توزیع نماید. نقاط چسبنده در رنگ‌‌های مختلف برای این قسمت از تمرین مفید هستند.

بر اساس تمرین رأی گیری، شما باید یک لیست از ایده‌های اولویت بندی شده داشته باشید. شما می‌خواهید فرآیند تولید ایده را برای هر چهار بخش آنالیز سوات دنبال کنید، یعنی رسیدن به نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها!

سؤالاتی که می‌توانند به شما در آنالیز سوات کمک کنند

در اینجا چند سؤال وجود دارند که می‌توانید هنگام ساخت تجزیه و تحلیل سوات از تیم خود بپرسید. این سوالات می‌توانند به توضیح هر بخش کمک کنند و باعث ایجاد تفکر خلاق شوند.

نقاط قوت

نقاط قوت ویژگی‌های مثبت شرکت شما هستند. این‌ها مواردی هستند که در اختیار شما قرار دارند.

 • چه فرآیندهای تجاری موفق هستند؟
 • چه دارایی‌هایی مانند دانش، تحصیلات، شبکه، مهارت‌ها و شهرت در تیم خود دارید؟
 • چه دارایی‌‌های فیزیکی مانند مشتری، تجهیزات، فناوری، پول نقد و حق ثبت اختراع دارید؟
 • چه مزیت‌های رقابتی نسبت به رقبای خود دارید؟

نقاط ضعف

نقاط ضعف عوامل منفی هستند که باعث کاهش نقاط قوت شما می‌شوند. این‌ها مواردی هستند که شما برای رقابت پذیری نیاز به بهبود ‌آنها دارید.

 • آیا مواردی وجود دارند که تجارت شما برای رقابت پذیری به ‌آنها نیاز داشته باشد؟
 • چه فرآیندهای تجاری نیاز به بهبود دارند؟
 • آیا دارایی‌‌های ملموس مورد نیاز شرکت شما مانند پول یا تجهیزات وجود دارند؟
 • آیا در تیم شما خلائی وجود دارد؟
 • آیا موقعیت مکانی شما برای موفقیت‌تان ایده آل است؟

فرصت‌ها

فرصت‌ها عوامل بیرونی در محیط کسب و کار شما هستند که احتمالاً در موفقیت شما نقش دارند.

 • آیا بازار شما در حال رشد است و آیا روندهایی وجود دارند که مردم را ترغیب کنند بیشتر از آنچه شما می‌فروشید خریداری نمایند؟
 • آیا رویدادهای در آینده وجود دارند که شرکت شما ممکن است بتواند از ‌آنها برای رشد تجارت بهره ببرد؟
 • آیا در آئین نامه‌ها تغییراتی ایجاد شده اند که ممکن است تأثیر مثبتی بر شرکت شما بگذارند؟
 • اگر تجارت شما ادامه دارد، آیا مشتریان زیاد به شما فکر می‌کنند؟

تهدیدها

تهدیدها عوامل خارجی هستند که شما هیچ کنترلی بر ‌آنها ندارید. ممکن است بخواهید در صورت بروز، برنامه‌‌های احتمالی را برای رسیدگی به ‌آنها عملی کنید.

 • آیا رقبای بالقوه‌ای دارید که ممکن است وارد بازار شما شوند؟
 • آیا تأمین کنندگان همیشه قادر خواهند بود مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت مورد نیاز تأمین کنند؟
 • آیا پیشرفت‌‌های آینده در فنأوری می‌تواند نحوه تجارت شما را تغییر دهد؟
 • آیا رفتار مصرف کننده به گونه ای تغییر می‌کند که بتواند روی تجارت شما تأثیر منفی بگذارد؟
 • آیا روندهایی در بازار وجود دارند که می‌توانند به تهدید تبدیل شوند؟

مزایا و معایب آنالیز سوات

فواید تحلیل سوات به شرح زیر هستند:

۱- شناسایی عامل

مزیت اصلی استفاده از تجزیه و تحلیل سوات این است که به سازمان یا افراد آن اجازه می‌دهد تا با موقعیت‌‌های داخلی و خارجی و یا با عواملی که برای اهداف ‌آنها مطلوب و نامطلوب هستند آشنا شوند. این آشنایی ‌آنها را به دانش لازم جهت پشتیبانی از تصمیمات یا بخشنامه‌ها مجهز می‌کند.

استفاده از چارچوب سوات اساساً تفکر انتقادی درک تحلیل SWOT و تأمل را تحریک می‌کند. این اجازه می‌دهد تا یک سازمان یا افراد درک کنند که در حال حاضر کجا و چگونه ایستاده اند. این چارچوب همچنین به ارزیابی صلاحیت‌ها و کمبودهای اصلی نیز کمک می‌کند.

۲- کاربرد گسترده

یکی از مزایای آنالیز سوات، کاربرد گسترده آن در انواع مختلف نیازهای سازمانی است. به عنوان مثال، SWOT علاوه بر ارائه یک نمای کلی از وضعیت داخلی و خارجی کل یک کسب و کار، برای تجزیه و تحلیل وضعیت یک بخش یا عملکرد خاص در کسب و کار، یک پروژه خاص، فرآیندها و عملکردها،، منابع و قابلیت‌ها، بازار جغرافیایی و بازار هدف یا یک برند یا یک محصول نیز استفاده شده است

کاربرد گسترده آنالیز سوات، آن را به عنصری اصلی در بخشنامه‌‌های مختلف استراتژیک یا برنامه ریزی تجاری تبدیل می‌کند که شامل مطالعات امکان سنجی، برنامه ریزی استراتژیک، استراتژی بازاریابی، توسعه محصول، تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و تجزیه و تحلیل منابع احتمالی مزیت رقابتی نیست.

۳- سادگی در فرآیند

استفاده از چارچوب سوات به عنوان ابزاری تحلیلی نیازی به مهارت فنی یا آموزش ویژه ندارد. اساساً، هر فرد یا تیمی با دانش کافی در مورد یک شی خاص مورد تجزیه و تحلیل، به راحتی می‌تواند تجزیه و تحلیل سوات را انجام دهد.

همین سادگی استفاده از آن به معنای ارزان بودنش است. یک سازمان می‌تواند به جای استخدام یک مشاور خارجی برای انجام این ابزار تحلیلی، از طریق استعداد خود به افراد وظیفه بدهد. سادگی سوات به این معنی است که می‌توان آن را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی انجام داد.

۴- قابلیت توسعه و ادغام

توسعه پذیری از طریق ادغام مزیت دیگری است. ادغام داده‌ها را به عنوان مثال یادداشت کنید. برای اثبات الزامات چارچوب سوات می‌توان از داده‌‌های کمی و کیفی منابع مختلف استفاده کرد. تجزیه و تحلیل داده محور به این معنی است که دستورالعمل‌ها همیشه مبتنی بر تصمیمات و نظرات آگاهانه ای هستند.

سوات همچنین می‌تواند در سایر چارچوب‌‌های تحلیلی ادغام شود و یا برای گسترش سایر ابزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل موقعیتی مانند تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش، تجزیه و تحلیل RBV ، تجزیه و تحلیل PEST و مدل پنج نیرو و سایر استفاده گردد. این بدان معنی است که چارچوب سوات می‌تواند کیفیت تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی را بهبود ببخشد.

معایب آنالیز سوات

جوانب منفی تحیلی سوات به شرح زیر هستند:

۱- مستعد ابهام

یک عیب اساسی تحلیل سوات، حساسیت آن به ابهام است. انجام سوات لیستی طولانی از نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌‌های مرتبط با موضوع مورد تجزیه و تحلیل را ایجاد می‌کند. با این حال، کل چارچوب هیچ مکانیزمی درک تحلیل SWOT برای رتبه بندی موارد در لیست یا تعیین اینکه کدام یک از عوامل شناسایی شده وزن بیشتری دارند را فراهم نمی کند.

همچنین مشکل به هم زدن یک چشم انداز یک بعدی نیز وجود دارد. تحت آنالیز سوات، عاملی معمولاً به عنوان یک قدرت، ضعف، فرصت یا تهدید تلقی می‌شود. با این حال، یک عامل می‌تواند یک نقطه قوت و یک فرصت یا یک نقطه قوت و یک ضعف داشته باشد. یک فرصت همچنین می‌تواند یک تهدید باشد. چارچوب SWOT مکانیزمی برای مقابله با همپوشانی‌ها ارائه نمی دهد.

۲- تمایل به ذهنی بودن

اگرچه انجام سوات به مهارت‌‌های فنی احتیاج ندارد، اما تأکید بر این نکته مهم است که این چارچوب باید توسط تحقیقات و داده‌ها هدایت شود. با این حال، افراد بی‌تجربه تمایل دارند که به داده‌‌های سؤال برانگیزی مانند حکایت‌ها و شنیده‌ها و همچنین گفته‌ها یا توصیفاتی که به صورت کلی گویی بیان می‌شوند، اعتماد کنند.

استفاده از داده‌ها نیز ممکن است به سوگیری شخصی یا شناختی اجتناب ناپذیر یک فرد محدود شود. برخی از افراد تمایل به شناسایی عوامل مطلوبی دارند، به خصوص اگر ‌آنها در حال تجزیه و تحلیل یک موضوع خاصی هستند که علاقه ‌آنها را جلب می‌کند. این تعصب اغلب در لیست طولانی نقاط قوت و فرصت‌ها در مقابل لیست غیرمستقیم نقاط ضعف و تهدیدات منعکس می‌شود. از آنجا که استفاده از آن ساده است، اما از دیگر معایب تجزیه و تحلیل سوات این است که می‌تواند بدون تفکر انتقادی سریعاً طراحی و اجرا شود، بنابراین منجر به بیان نادرست نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها می‌شود.

کلام آخر

توانایی پیوند دادن نقاط قوت و ضعف داخلی یک سازمان یا عنصر خاص آن با فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی، مزیت اصلی آنالیز سوات است. این یک عنصر حیاتی در فرمول بندی استراتژیک یا تحلیل موقعیتی است.

اما عیب مهم استفاده از آنالیز SWOT، محدودیت آن به دلیل تمایل به تولید داده‌ها یا اطلاعات مبهم و ذهنی است. این ابزار تحلیلی به تنهایی قابل استفاده نمی باشد، زیرا پیامدهای استراتژیک نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای شناسایی شده را مشخص نمی‌کند.

لازم به یادآوری است که تحلیل سوات، یک فرآیند استراتژیک واقعی نیست. در عوض، این یک ابزار تحلیلی است که برای تجزیه و تحلیل شرایط داخلی و خارجی تعمیم یافته است، خصوصاً ابزاری مورد استفاده برای تسهیل تفکر انتقادی و تأمل و طوفان مغزی یا تبادل نظر بین تصمیم گیرندگان!

ماتریس swot و تحلیل آن

ماتریس-swot-و-تحلیل-آن

در این مقاله از رایانیتا می خواهیم به ماتریس swot و تحلیل آن بپردازیم. جهت تجزیه و تحلیل استراتژیک یک شرکت از ابزار و روش های زیادی می توان استفاده کرد. یکی از قوی ترین این ابزارها به بطور مکرر جهت تجزیه و تحلیل استفاده می شود. تجزیه و تحلیل SWOT یا همان ماتریس SWOT است. هر حرف در کلمه SWOT نشان دهنده یک کلمه قوی است: S = نقاط قوت ، W = نقاط ضعف ، O = فرصت ها ، T = تهدیدها.

تجزیه و تحلیل SWOT از ماتریس اصطلاحا SWOT برای ارزیابی جنبه های داخلی و خارجی انجام تجارت شما استفاده می کند. چارچوب SWOT ابزاری برای حسابرسی یک سازمان و محیط آن است. SWOT اولین مرحله برنامه ریزی است. به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا روی موضوعات اصلی تمرکز کنند. روش SWOT ابزاری اساسی برای مقامات عالی شرکت برای تدوین برنامه های استراتژیک است.

استراتژی فرآیندی بسیار طولانی مدت است که در آن یک شرکت تصمیم می گیرد تا چند سال آینده مسیر آینده را برای خود تعیین کند. مدل SWOT عواملی را تجزیه و تحلیل می کند که برای کسب و کار شما داخلی هستند. همچنین عواملی که از خارج بر شرکت شما تاثیر می گذارد. نقاط قوت و ضعف در ماتریس SWOT از عوامل داخلی هستند. فرصت ها و تهدیدها عوامل بیرونی هستند.

SWOT می تواند همراه با ابزارهای دیگر برای برنامه ریزی استراتژیک ، مانند تجزیه و تحلیل پنج نیرویی پورتر یا چارچوب کارت امتیازی متوازن، استفاده شود. SWOT ابزاری بسیار محبوب در بازاریابی است زیرا سریع ، آسان و بصری است. با ما در ادامه مقاله ماتریس swot و تحلیل آن همراه باشید.

هر کسب و کاری هنگام ورود به بازار و کسب موفقیت باید یک تحلیل دقیق از بازار و رقبا داشته باشد. مناسب ترین روش برای ارزیابی استفاده از پنج نیروی پورتر است. پیشنهاد می کنیم مقاله زیر را از دست ندهید.

تجزیه و تحلیل SWOT چیست؟

تحلیل SWOT یا همان نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها چارچوبی است که برای ارزیابی موقعیت رقابتی شرکت و توسعه برنامه ریزی استراتژیک استفاده می شود. تجزیه و تحلیل SWOT عوامل داخلی، خارجی و همچنین پتانسیل فعلی و آینده را ارزیابی می کند.

تجزیه و تحلیل SWOT به منظور تسهیل نگاه واقع بینانه، مبتنی بر واقعیت، مبتنی بر داده ها بر نقاط قوت و ضعف یک سازمان، ابتکارات یا صنعت آن طراحی شده است. سازمان باید با پرهیز از باورهای از پیش تصور شده یا مناطق خاکستری و در عوض تمرکز بر زمینه های زندگی واقعی، آنالیز را دقیق نگه دارد. شرکت ها باید از آن به عنوان راهنما و نه لزوما به عنوان نسخه استفاده کنند.

 • تجزیه و تحلیل SWOT یک تکنیک برنامه ریزی استراتژیک است که ابزار ارزیابی را فراهم می کند.
 • شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای اصلی منجر به تحلیل مبتنی بر واقعیت، چشم اندازهای تازه و ایده های جدید می شود.
 • تجزیه و تحلیل SWOT زمانی بهترین عملکرد را دارد که گروه ها یا صداهای متنوع در یک سازمان در ارائه نقاط داده واقع بینانه به جای پیام رسانی تجویز شده آزاد باشند.

رابطه بین تحلیل SWOT و تحلیل داخلی

تجزیه و تحلیل SWOT با استفاده از محیط کسب و کار خارجی و همچنین فضای داخلی کسب و کار برای تشکیل ” تجزیه و تحلیل داخلی” انجام می شود. این تحلیلی است که توسط سازمان در مورد چگونگی نگاه سازمان به خود انجام می شود. از این رو، به آنالیز داخلی معروف است.

این تحلیل داخلی تصمیم می گیرد که سازمان چه توانایی هایی دارد، چه نقاط ضعفی دارد. بر این اساس، به سازمان کمک می کند تا تصمیم بگیرد که چه فرصت هایی باید استفاده شود و کدام تهدیدها باید کاهش یابد.
سپس این شرکت با استفاده از این تجزیه و تحلیل داخلی بهترین راه حل ها را برای نحوه انتقال از نقطه A مکانی که هم اکنون شرکت در آن مستقر است. به نقطه B آنچه شرکت می خواهد بدست آورد ارائه می دهد.

تجزیه و تحلیل داخلی می تواند به شرکت در تصمیم گیری در رابطه با استراتژی و برنامه ریزی کمک کند. اگر شرکتی به محصولی نگاه کند که می خواهد آن را روانه بازار کند. تجزیه و تحلیل SWOT به شرکت می گوید که آیا شرکت آماده راه اندازی محصول است یا خیر.

SWOT بر اساس حذف کار می کند. هنگامی که با تجزیه و تحلیل داخلی و آنچه قادر به انجام آن هستید آماده شوید. تصمیم گیری آسان تر می شود و راه آسان تری به جلو پیش می رود.

ماتریس SWOT

ماتریس SWOT ماتریس چهار ربع 2×2 است. چهار ربع اختصاص دارد:

از جمله موارد فوق، نقاط قوت و ضعف مواردی است که سازمان باید خود تصمیم بگیرد. این ها به عنوان تحلیل محیط داخلی در نظر گرفته می شوند. باید با دیدگاه خنثی انجام شوند. تجزیه و تحلیل اشتباه به این معنی است که شرکت ممکن است فکر کند نقاط قوت زیادی دارد یا ضعف های بسیار کمی دارد. از این رو، تجزیه و تحلیل داخلی باید به درستی انجام شود.

عوامل محیطی خارجی فرصت ها و تهدیدها هستند. همه فرصت های هر سازمانی عامل محیط خارجی است. مثلا اگر سیاست های دولت مطلوب باشد. در صورت رونق بازار یا عوامل مثبت یا منفی متعلق به فضای خارجی این عوامل بیرونی فرصت های جدیدی را به شرکت می دهند. اما تهدیدهای جدیدی را برای شرکت به همراه می آورند. به همین دلیل فرصت ها و تهدیدها به عنوان عوامل محیطی خارجی در نظر گرفته می شوند.

برای رشد شرکت باید از هر چهار ربع ماتریس استفاده کنید تا بتوانید در مورد رشد شرکت تصمیم بگیرد.

نحوه انجام تجزیه و تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT یک تکنیک برای ارزیابی عملکرد، رقابت، ریسک و پتانسیل یک کسب و کار و همچنین بخشی از مشاغل مانند خط تولید یا بخش، یک صنعت یا نهاد دیگر است.

با استفاده از داده های داخلی و خارجی، این روش می تواند مشاغل را به سمت استراتژی هایی با احتمال موفقیت بیشتر و دور از استراتژی هایی که در آن ها موفقیت آمیز بوده. یا احتمالا کمتر خواهد داشت، هدایت کند. تحلیلگران، سرمایه گذاران یا رقبای مستقل SWOT همچنین می توانند آن ها را در مورد قوی یا ضعیف بودن یک شرکت، خط تولید یا صنعت راهنمایی کنند.

یک نمای کلی

تحلیلگران یک تحلیل SWOT را به عنوان مربع تقسیم شده در چهار ربع ارائه می دهند. هر یک به عنصری از SWOT اختصاص یافته است. این ترتیب بصری، مروری سریع بر موقعیت شرکت دارد. اگرچه تمام نکات تحت یک عنوان خاص ممکن است از اهمیت یکسانی برخوردار نباشند. اما همه آن ها باید بینش اساسی در تعادل فرصت ها و تهدیدها، مزایا و معایب و موارد دیگر را نشان دهند.

تجزیه و تحلیل SWOT اولین بار برای تجزیه و تحلیل مشاغل مورد استفاده قرار گرفت. اکنون اغلب توسط دولت ها، سازمان های غیرانتفاعی و افراد از جمله سرمایه گذاران و کارآفرینان استفاده می شود.

نحوه-انجام-تجزیه-و-تحلیل-SWOT

نقاط قوت

نقاط قوت آنچه را که یک سازمان در آن برتری دارد. آنچه آن را از رقابت جدا می کند توصیف می کند: یک برند تجاری قوی، مشتری وفادار، فناوری منحصر به فرد و…

به عنوان مثال، یک صندوق پرچین ممکن است یک استراتژی تجارت اختصاصی ایجاد کرده باشد که نتایج ضربان بازار را بازگرداند. سپس باید تصمیم بگیرد که چگونه از این نتایج برای جذب سرمایه گذاران جدید استفاده کند.

نمونه هایی از نقاط قوت در تجزیه و تحلیل SWOT

 • مخلوط بازاریابی شرکت چیست؟
 • USP شرکت چیست؟
 • سهم شرکت در بازار چقدر است؟
 • نحوه مدیریت شرکت چگونه است؟
 • آیا تقاضای صنعت افزایش می یابد یا کاهش می یابد؟
 • تلاش بازاریابی شرکت چگونه است؟
 • ارزش مارک و ارزش ویژه شرکت چقدر است؟
 • نمونه هایی از نقاط قوت – ارزش ویژه برند ، توزیع ، نوآوری ، وفاداری مشتری.

نقاط ضعف

نقاط ضعف عملکرد سازمان را در سطح مطلوب خود متوقف می کند. این ها مناطقی هستند که برای ادامه رقابت باید تجارت بهبود یابد. برند تجاری ضعیف، گردش مالی بالاتر از حد متوسط، بدهی های زیاد، زنجیره تامین ناکافی یا کمبود سرمایه.

نمونه هایی از نقاط ضعف در تجزیه و تحلیل SWOT

 • آیا شرکت از منابع بهینه استفاده می کند؟
 • وضعیت مالی شرکت چگونه است؟
 • آیا شرکت در رقابت باخته است؟
 • قدرت کانال شرکت چگونه است؟
 • وفاداری سهامداران از جمله مشتریان داخلی و خارجی چگونه است؟
 • فرهنگ سازمانی چگونه است؟
 • از دست دادن ارزش ویژه برند یا رقابت بیش از حد؟

فرصت ها

فرصت ها به عوامل بیرونی مطلوبی اشاره دارند که می توانند به سازمان مزیت رقابتی بدهند. به عنوان مثال، اگر کشوری تعرفه ها را کاهش دهد. یک تولید کننده خودرو می تواند با افزایش فروش و سهم بازار، اتومبیل های درک تحلیل SWOT خود را به بازار جدید صادر کند.

نمونه ای از فرصت ها در تجزیه و تحلیل SWOT

 • نوآوری ممکن است؟
 • بازارها و مناطق جغرافیایی را کنار گذاشته اید؟
 • بازارهای خاصی برای پوشش دادن وجود دارد؟
 • فناوری جدیدی که می تواند برای بهبود خط بالا یا خط پایین استفاده شود؟
 • در حال توسعه مشارکت مشترک سودمند هستید؟
 • برنامه های افزودنی خط تولید؟

تهدیدها

تهدیدها به عواملی گفته می شود که امکان آسیب رساندن به یک سازمان را دارند. به عنوان مثال، خشکسالی تهدیدی برای یک شرکت تولید کننده گندم است. زیرا ممکن است محصول را از بین ببرد یا کاهش دهد. سایر تهدیدات معمول شامل مواردی مانند افزایش هزینه مواد، افزایش رقابت، عرضه شدید نیروی کار است.

نمونه ای از تهدیدها در تجزیه و تحلیل SWOT

 • افزایش رقابت
 • تغییرات در قیمت گذاری
 • افزایش خط پایین و افتادن خط اصلی
 • کنترل اعتبار
 • فن آوری های قدیمی
 • کنترل ضعیف هزینه
 • فرایندهای بی اثر
 • تاثیر سیاسی و زیست محیطی؟

پیشنهاد می کنیم اگر شما هم به دنبال مطلع شدن از اخبار روز دنیا در حوزه کسب و کار، تکنولوژی، بلاکچین و … هستید. بخش خبری رایانیتا را از دست ندهید. ما را در ” رایانیوز” دنبال نمایید.

مدیریت استراتژیک و تحلیل swot

برنامه ریزی استراتژیک و انتخاب استراتژی برتر با توجه به موقعیت سازمان، یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف مدیران امروز سازمان هاست و تمام سازمان ها برای بقای خود ناگزیرند به این مهم بپردازند. محققان الگوهای متفاوتی را برای شناسایی همه عوامل (چه موثر و چه غیر موثر) برای فعالیت های یک سازمان ارائه نموده اند که در بیشتر متون با عناوین تجزیه و تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها شناخته می شوند. آنالیز swot یک ابزار پرکاربرد و سودمند برای درک نقاط قوت و ضعف سازمان ها و همچنین فرصتی برای مقابله با ترس های مدیریتی می باشد. در زمینه های کسب و کار، آنالیز swot به مدیران کمک می کند تا یک پشتوانه مستحکم برای خود ایجاد کنند. مدیران سازمان ها با استفاده از این تحلیل می توانند نقاط قوت و ضعف خود را درک کرده و با استفاده از برنامه ریزی مخصوص، تفاوت های بین خود و رقیبان را مشخص نموده و بتوانند با انتخاب استراتژی برتر در بازار مورد نظر خود، کسب و کاری موفق داشته باشند. ما در این پژوهش توصیفی سعی نموده ایم با استفاده از نظرات صاحب نظران مدیریت استراتژیک، پس از اینکه نگاهی گذرا به فرایند مدیریت استراتژیک می اندازیم، به تجزیه و تحلیل ماتریس swot به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت استراتژیک بپردازیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

شبیه سازی دریافت کننده انرژی خورشیدی جهت استفاده در ماهواره های توان خورشیدی

بلاک چین ، فناوری برای توانمندسازی اقتصاد دیجیتال

توسعه سیستم مدیریت هویت اینترنت اشیا با استفاده از فناوری بلاک چین

ارائه یک مدل امنیتی منسجم بر پایه هوش مصنوعی، بلاک چین و شبکه نرم افزار محور برای شبکه اینترنت اشیا سیستم های فیزیکی سایبری

تحلیل و بررسی اثرات رسانه های اجتماعی بر اقتصاد با نگاهی بر یک پلتفرم خاص

چگونه توانستم به کمک راهکار های جذاب نظم و انضباط را در محیط کارگاه هنرستان در دانش آموزان نهادینه سازم؟

بررسی عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهرداری دامغان و اولویت بندی آن ها

تعیین ضریب تراوایی بتن با استفاده از سلول استوانه ای ویژه

establishing the role of brønsted acidity and porosity for the catalytic etherification of glycerol with tert-butanol by modifying zeolites

pem fuel cell low flow fdi

تجزیه و تحلیل داکر و معماری آن و مقایسه آن با ماشین مجازی

شبیه سازی رشد تومورها با استفاده از فرمول های ریاضی

مروری بر مهندسی مجدد فرآیندها در مشاغل

طراحی مجتمع آموزشی فنی و مهندسی با رویکرد فن آوری های نوین ساختمانی

نقش pirna/piwi در سرطان

نقش اخلاق اسلامی در مدیریت سازمان

جلوه های نمادین - بصری نگارگری ایرانی - اسلامی به عنوان عامل هویت بخش در گرافیک متحرک ایرانی

بررسی رابطه تنوع بین المللی و رفتار وجه نقد در شرکت ها با توجه به نقش محدودیت مالی

نقش تربیتی محبت از نگاه ملا احمد نراقی و هانریش پستالوزی

تأثیر فاکتورهای مالی بر کوته بینی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

تحلیل SWOT چیست؟

تحلیل SWOT چیست؟

تجزیه و تحلیل SWOT به شما کمک می‌کند با اطمینان از در نظر گرفتن تمامی نقاط قوت و ضعف کسب و کار خود و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهایی که در بازار با آن روبرو می‌شوید، یک استراتژی قوی برای سازمان تدوین کنید.

با سایت تبشی در این مقاله همراه باشید و لذت ببرید.

تعریف تجزیه و تحلیل SWOT

SWOT مخفف کلمات strengths, weaknesses, opportunities و threats به معنی نقاط قوت ، ضعف‌ها ، فرصت‌ها و تهدیدات است.

تجزیه و تحلیل SWOT چارچوبی است که برای ارزیابی موقعیت رقابتی یک شرکت و توسعه برنامه‌ریزی استراتژیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. تجزیه و تحلیل SWOT عوامل داخلی و خارجی و همچنین پتانسیل فعلی و آینده را ارزیابی می‌کند. (آگهی شیراز)

تجزیه و تحلیل SWOT برای تسهیل نگاه واقع بینانه ، مبتنی بر واقعیت ، داده محور به نقاط قوت و ضعف یک سازمان ، برنامه‌های آن یا یک صنعت طراحی شده است.

سازمان باید با اجتناب از اعتقادات از پیش تصور شده یا مناطق خاکستری ، تجزیه و تحلیل را دقیق انجام دهند و در عوض ، بر زمینه‌های زندگی واقعی متمرکز شود. شرکت‌ها باید از این تحلیل به عنوان راهنما و نه لزوماً به عنوان یک نسخه توصیه‌ای استفاده کنند.

واژه SWOT یعنی چه؟

در ابتدا بیایید کمی در مورد خود واژه “SWOT” حرف بزنیم و ببینیم که اصلا این واژه انگلیسی چه معنی دارد.

واژه SWOT از کنار هم قرار دادن حروف اول چهار کلمه‌ی Strengths (نقاط قوت)، Weaknesses (نقاط ضعف)، Opportunities (فرصت‌ها) و Threats (تهدید‌ها) ساخته شده است.

همانطور که از اسمش پیداست، این تکنیک به ما کمک می‌کند تا به نقاط قوت و ضعف خودمان پی ببریم، فرصت های پیش روی خودمان را بشناسیم، و تهدیدهای احتمالی را به شیوه موثری مدیریت کنیم. (آگهی شیراز)

آنالیز SWOT از کجا به وجود آمد؟

حول و حوش دهه‌های 60 یا 70 میلادی بود که یک استاد دانشگاه به اسم آلبرت هامفری در دانشگاه استنفورد آمریکا مسئول یک پروژه تحقیقاتی بود.

این استاد برای اینکه برنامه‌های استراتژیک خودشان را ارزیابی کرده و متوجه دلیل شکست آن بشود، یک تکنیک ارائه داد که اسمش تکنیک SOFT بود. دقیقا مثل روش SWOT، در روش SOFT هم حروف اول چهار کلمه کنار هم چیده شده‌اند:

حرف S به جای کلمه Satisfactory (به معنی رضایت‌بخش) برای بخش‌هایی از کار که در حال حاضر رضایت‌بخش هستند.

حرف O به جای کلمه Opportunities (به معنی فرصت‌ها) برای فرصت‌هایی که می‌توان در آینده برای پیشرفت استفاده کرد.

حرف F به جای کلمه Faults (به معنی ایرادها) برای شناسایی ایرادهای موجود در کار.

و حرف T به جای کلمه Threats (به معنی تهدیدها) برای نشان دادن تهدیدهایی که پیشرفت و موفقیت کار را عقب می‌اندازند.

حالا ممکن است بپرسید که روش سافت (SOFT) چطور به سوات (SWOT) تبدیل شد؟ در سال 1964، سمیناری به اسم “برنامه‌ریزی بلندمدت” در زوریخ (سوئیس) برگزار شد. (آگهی شیراز)

در این سمینار، یکی از سخنرانان برای اولین بار مدل سوات را معرفی کرد و به حضار هم گفت که این مدل، اقتباسی از مدل SOFT آقای هامفری است.

تحلیل سوات (SWOT Analysis) چیست؟

خب حالا که با کلمه انگلیسی سوات آشنا شدید و فهمیدید که اصلا از کجا آمده، بیایید ببینیم تحلیل SWOT چیست.

آنالیز SWOT یکی از تکنیک‌های موثری است که کمک می‌کند عوامل درونی و عوامل بیرونی دخیل در یک موضوع را کنار هم بسنجیم و از ارتباط بین آن ها به نفع خودمان استفاده کنیم.

در دنیای امروزی،اگر دیجیتال مارکتینگ بلد نباشید، دوام نمی‌آورید. الان وقت آن است که کار با ابزارهای بازاریابی دیجیتال را یاد بگیرید تا بتوانید مخاطب را از نقطه شروع تا خرید محصول، همراهی کنید.

تحلیل سوات: یک استراتژی

همه ما می­دانیم که برای انجام هر کاری، نیاز به یک استراتژی داریم. چه در زمینه مسائل شخصی و چه در حوزه کسب و کار.

اما چیزی که بسیاری از مردم نمی­دانند این است که اصلا استراتژی خودش چه بخش‌هایی دارد و اصلا چگونه می‌توانیم از تحلیل سوات به عنوان یک استراتژی استفاده کنیم. (آگهی شیراز)

خیلی ساده بخواهم برای‌تان بگویم هر استراتژی دو دسته بزرگی از عوامل را شامل می­شود: عوامل درونی و عوامل بیرونی. حالا اگر کمی دقت کرده باشید،

متوجه می­شوید که نقاط قوت و نقاط ضعفی که آنالیز SWOT به شما نشان می‌دهد، معمولا عوامل درونی هستند درحالی که فرصت ها و تهدیدها عموما به عنوان عوامل خارجی شناخته می­شوند.

یکی از بزرگ‌ترین مزایای آنالیز SWOT این است که نه تنها در حوزه کسب و کار، بلکه در زمینه تصمیم‌گیری‌های شخصی نیز می­تواند کمکی بزرگی به شما بکند.

درک تجزیه و تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT یک تکنیک برای ارزیابی عملکرد ، رقابت ، ریسک و پتانسیل یک کسب و کار و همچنین بخشی از یک کسب و کار مانند خط تولید محصول، جدا کننده یک صنعت یا نهاد دیگر است.

با استفاده از داده‌های داخلی و خارجی، تجزیه و تحلیل SWOT می‌تواند به یک شرکت بگوید که باید چه پیشرفت داخلی داشته باشد و همچنین به توسعه برنامه‌های استراتژیک کمک می‌کند. (آگهی شیراز)

با استفاده از داده‌های داخلی و خارجی ، این تکنیک می‌تواند مشاغل را به سمت استراتژی‌هایی که به احتمال زیاد موفق‌تر هستند ، هدایت کند و به دور از مواردی باشد که در آن بوده‌اند یا احتمالاً موفق‌تر هستند.

تحلیلگران، سرمایه گذاران یا رقبای مستقل تجزیه و تحلیل SWOT همچنین می‌توانند آنها را راهنمایی کنند که آیا یک شرکت، خط تولید یا صنعت ممکن است به چه دلیل قوی یا ضعیف باشد.

حلیلگران تجزیه و تحلیل SWOT را به عنوان یک چهار ضلعی ارائه می‌دهند. این چیدمان بصری یک مرور کلی از موقعیت شرکت را ارائه می‌دهد.

اگرچه ممکن است همه نکات تحت عنوان خاصی از اهمیت یکسانی برخوردار نباشد، اما همه آنها باید بینش‌های کلیدی در مورد توازن فرصت‌ها و تهدیدها، مزایا و معایب و موارد دیگر را نشان دهند.

تجزیه و تحلیل SWOT اولین بار برای تجزیه و تحلیل کسب و کار مورد استفاده قرار گرفت. اکنون اغلب توسط دولت‌ها ، موسسات غیرانتفاعی و افرادی از جمله سرمایه گذاران و کارآفرینان استفاده می‌شود. (آگهی شیراز)اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.