پیش بینی بازار فرار


پیش بینی بازار فرار

این کتاب در سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شده و حاوی مطالب ارزنده ای در مورد بیوسنتز و انتشار ترکیبات فرار گیاهی، تجزیه شیمیایی ترکیبات فرار، فرمون ها، استفاده از ترکیبات فرار گیاهی در کنترل آفات، کاربرد ترکیبات فرار گیاهی در عطرسازی، بررسی تفاوت بین ترکیبات فرار طبیعی و موارد مشابه مصنوعی و سنتزی آنها و سایر مباحث کاربردی در این زمینه می باشد.

شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی کتاب “شیمی و زیست شناسی ترکیبات فرار (The Chemistry and Biology of Volatiles)” را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. این کتاب در سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شده و حاوی مطالب ارزنده ای در مورد بیوسنتز و انتشار ترکیبات فرار گیاهی، تجزیه شیمیایی ترکیبات فرار، فرمون ها، استفاده از ترکیبات فرار گیاهی در کنترل آفات، کاربرد ترکیبات فرار گیاهی در عطرسازی، بررسی تفاوت بین ترکیبات فرار طبیعی و موارد مشابه مصنوعی و سنتزی آنها و سایر مباحث کاربردی در این زمینه می باشد. حجم فایل این کتاب جهت دانلود در حدود ۱۳ مگابایت است.

فهرست مطالب این کتاب را می توانید در زیر مشاهده کنید:

۱- Volatiles – An Interdisciplinary Approach

Geraniol – A Typical Example

۲- Biosynthesis and Emission of Isoprene, Methylbutanol and Other Volatile Plant Isoprenoids

Two IPP-Yielding Pathways in Plants

Prenyl Chain Formation and Elongation

Compartmentation of Plant Isoprenoid Biosynthesis

The Enzyme Steps of the Plastidic DOXP/MEP Pathway of IPP Formation

Cross-Talk Between the Two IPP Biosynthesis Pathways

Biosynthesis and Emission of Volatile Isoprene at High Irradiance

Regulation of Isoprene Emission

Inhibition of Isoprene Biosynthesis

Fosmidomycin and -Ketoclomazone

Inhibition of Carotenoid and Chlorophyll Biosynthesis by Fosmidomycin and -Ketoclomazone

Biosynthesis and Emission of Methylbutenol at High Irradiance

Source of Pyruvate for Isoprene and Methylbutenol Biosynthesis

Branching Point of DOXP/MEP Pathway with Other Metabolic Chloroplast Pathways

Is There a Physiological Function of Isoprene and MBO Emission?

Biosynthesis and Emission of Monoterpenes, Sesquiterpenes and Diterpenes

Some General Remarks on the Regulation of Terpene Biosynthesis in Plants

Volatile Terpenoids as Aroma Compounds of Wine

Function of Terpenes in Plant Defence

۳- Analysis of the Plant Volatile Fraction

‘Liquid’ Phase Sampling

Headspace–Solid Phase Microextraction

In-Tube Sorptive Extraction

Headspace Sorptive Extraction

Static and Trapped Headspace

Solid-Phase Aroma Concentrate Extraction

Headspace Liquid-Phase Microextraction

Large Surface Area High Concentration Capacity Headspace Sampling

Fast-GC and پیش بینی بازار فرار Fast-GC-qMS EO Analysis

Multidimensional GC Techniques

۴- Plant Volatile Signalling: Multitrophic Interactions in the Headspace

The Specificity and Complexity of Herbivore-Induced VOC Production

Plant Endogenous Wound Signalling

Herbivore-Derived Elicitors of VOC Emission

Ecological Consequences of VOC Emission

Within-Plant Defence Signalling

Herbivore-Induced VOC Emission as Part of a Metabolic Reconfiguration of the Plant

Herbivores Use VOCs to Select Host Plants

VOCs as Indirect Defences Against Herbivores

VOCs in Plant–Plant Interactions

۵- Pheromones in Chemical Communication

Definition of Pheromones

Classification of Pheromones

History of Pheromone Research

Research Techniques in Pheromone Science

The Collecting of Pheromones

Structure Determination and Synthesis

Structure Elucidation of the Male-Produced Aggregation Pheromone of the Stink BugEysarcoris lewisi – A Case Study

Structural Diversity Among Pheromones

Complexity of Multicomponent Pheromones

Stereochemistry and Pheromone Activity

Only a Single Enantiomer is Bioactive and its Opposite Enantiomer Does Not Inhibit the Response to the Active Isomer

Only One Enantiomer is Bioactive, and its Opposite Enantiomer Inhibits the Response to the Pheromone

Only One Enantiomer is Bioactive, and its Diastereomer Inhibits the Response to the Pheromone

The Natural Pheromone is a Single Enantiomer, and پیش بینی بازار فرار its Opposite Enantiomer or Diastereomer is Also Active

The Natural Pheromone is a Mixture of Enantiomers or Diastereomers, and Both of the Enantiomers, or All of the Diastereomers are Separately Active

Different Enantiomers or Diastereomers are Employed by Different Species

Both Enantiomers are Necessary for Bioactivity

One Enantiomer is More Active Than the Other, but an Enantiomeric or Diastereomeric Mixture is More Active Than the Enantiomer Alone

One پیش بینی بازار فرار Enantiomer is Active on Males, While the Other is Active on Females

Only themeso-Isomer is Active

Pheromones With Kairomonal Activities

Invention of Pheromone Mimics

۶- Use of Volatiles in Pest Control

Repellents (DEET, Neem, Essential Oils)

Volatile Synthetic Chemicals and Fumigants

Plant Volatiles and Behavioural Modification of Beneficial Insects

۷- Challenges in the Synthesis of Natural and Non-Natural Volatiles

Introduction – The Art of Organic Synthesis

Overcoming Challenges in the Small-Scale Synthesis of Natural Volatile Compounds

Overcoming Challenges in the Large-Scale Synthesis of Nature Identical and Non-Natural Molecules

Remaining Challenges in the Large-Scale Synthesis of Natural and Non-Natural Volatiles

Design and Synthesis of Novel Odorants and Potential Industrial Routes to a Natural Product

۸- The Biosynthesis of Volatile Sulfur Flavour Compounds

Introduction: Flavours as Secondary Metabolites

Sulfur in Plant Biology

Sulfur Compounds as Flavour Volatiles

The Alk(en)yl Cysteine Sulfoxide Flavour Precursors

Biosynthesis of the Flavour Precursors ofAllium

The Biosynthesis ofAlliumFlavour Precursors via g-Glutamyl Peptides

The Biosynthesis ofAlliumFlavour Precursors via Cysteine Synthases

Formation of Volatiles from CSOs

Release of theAlliumCSOs

The Enzyme Alliinase

The Enzyme Lachrymatory Factor Synthase

The Biological Roles of the Flavour Precursors

The Glucosinolate Flavour Precursors

GS and Their Biosynthetic Pathways

Release of Volatile GS Hydrolysis Products

The Biological Role of Glucosinolates

Application of Transgenic Technology to Applied Aspects of GS Biosynthesis

Volatile Sulfur Compounds from Other Plants

Complex Organic Sulfur Volatiles

Simple Sulfur Volatiles

۹- Thermal Generation of Aroma-Active Volatiles in Food

The Maillard Reaction

The Amadori Rearrangement

Formation of Aroma Compounds in the Later Stages of the Maillard Reaction

Alkyl and Alkenylpyrazines

The Strecker Degradation

Ferulic Acid Degradation

۱۰- Human Olfactory Perception

Historical Perspective on Olfactory Perception

Human Olfactory Pathway

Functional Studies in Human Subjects

Functional Studies in Brain-Damaged Subjects

Single Odorants, Binary Mixtures and Complex Odour Objects

Olfactory Versus Trigeminal Odorant Identification

Orthonasal Versus Retronasal Odour Perception

MHC-Correlated Odour Preferences in Human Subjects

Odour Deprivation and Odour Perception

Age-Related Decline in Olfactory Perception

New Neurons in Adult Brains

Epidemiological Studies of Human Olfaction

Active Sampling and Olfactory Perception

Human Olfactory Imagery

Top-Down Influences on Olfactory Perception

Reproductive State and Olfactory Sensitivity

Olfaction, Hunger and Satiety

Odour Perception Bias by Odour Names

Olfaction and Disease States

Prenatal and Postnatal Influences on Infant Odour/Flavour Preferences

۱۱- Perfumery – The Wizardry of Volatile Molecules

The Big Picture

Wizardry No : Full Holograms Create Real Emotions

Volatiles Need a Language Wizard

Wizardry No : The Perfumer in the Jungle of Volatiles to Create Emotions

Wizardry No : پیش بینی بازار فرار End Results Are Music to the Nose

۱۲- Microencapsulation Techniques for Food Flavour

Microencapsulation in the Food Industry

Techniques and Materials for Flavour Microencapsulation

Cyclodextrin Inclusion Complexes

Helical Inclusion Complexes

Fluidized Bed Coating

Top Spray Fluidized Bed Coating

Bottom Spray System

Tangential Spray or Rotary Fluidized Bed Coating

Double or Multiple Emulsion with Freeze Drying

Spray Chilling and Spray Cooling

Conclusion and Future Trends

۱۳- Profragrances and Properfumes

Release of Alcohols

Neighbouring-Group-Assisted, Non-Enzymatic Hydrolysis

Release of Carbonyl Derivatives

Profragrance and Properfume Strategies

Performance and Cost Efficiency

۱۴- Reactions of Biogenic Volatile Organic Compounds in the Atmosphere

The Relative Importance of Anthropogenic Versus Biogenic VOC Emissions to Atmospheric Chemistry

فرار مالیاتی ۲۰ میلیارد یورویی گوگل در اروپا

گروه جهان| بر اساس اسناد و مدارک ارایه‌شده توسط اتاق بازرگانی هلند، شرکت گوگل یکی از چهار غول بزرگ اینترنتی امریکایی و جهان، ۲۰۱۷ بیش از 19.9میلیارد یورو (22.7میلیارد دلار) از طریق شرکت محلی خود به برمودا یکی از بهشت‌های مالیاتی، منتقل کرده و از پرداخت مالیات برای فعالیت‌های واقعی خود در اتحادیه اروپا فرار کرده است. به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، میزان پول منتقل‌شده توسط شرکت تابعه گوکل در هلند، به حساب یک شرکت مجازی وابسته به گوگل در برمودا، ٤ میلیارد یورو بیشتر از ۲۰۱۶ بوده است. این پیش بینی بازار فرار در حالی است که مالیات پرداختی این شرکت طبق اسناد مالی ارایه شده به اتاق بازرگانی هلند فقط 3.4میلیون یورو بوده است. شرکت مادر گوگل در کالیفرنیا بر اساس گزارش بلومبرگ، در ۲۰۱۶ از طریق شرکت تابعه خود در هلند مبلغ 15.9 میلیارد یورو به یک شرکت مجازی در برمودا انتقال داده است. شرکت‌های تابعه گوگل در خارج از امریکا، درآمد حاصله را به یک شرکت تابعه، از جمله شرکت‌هایی وابسته به هُلدینگ گوگل در ایرلند ارسال می‌کنند؛ این شرکت وابسته به هُلدینگ گوگل در ایرلند که درآمدهای حاصله از فعالیت‌های دیگر شرکت‌های تابعه گوگل در کشورهای اروپایی و دیگر کشورها را دریافت می‌کند، دفتر مرکزی خود را در برمودا یکی از بهشت‌های مالیاتی جهان دایر کرده است؛ جایی که هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌شود. یک تکنیک بهینه‌سازی مالیاتی موسوم به «ساندویج هلندی» به غول اینترنتی گوگل اجازه می‌دهد که از پرداخت میلیاردها دلار مالیات در سال فرار کند.

پیش بینی بازار فرار

عصر خودرو

خودرویی ها در بازار سرمایه /۲ آبان ۹۵

توقف خساپا، خودرویی ها را پشت چراغ قرمز نشاند!

عصر خودرو- امروزخودروسازان با توقف نماد خساپا، معاملات متعادل منفی و قطعه سازان مانند روزهای پیش معاملات مثبت و پرتقاضایی را شروع کردند، اما در ادامه قدری از روند مثبت قطعه سازان کاسته شد. در مجموع شاخص کل گروه ۱۶۸ واحد معادل ۰.۷۹ درصد افت کرد و ۲۰ هزار و ۸۷۳ واحدی شد. حجم و ارزش معاملات نیز در غیاب لیدر خودرویی‌ها افت محسوسی را تجربه کرد.

توقف خساپا، خودرویی ها را پشت چراغ قرمز نشاند!

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» ، امروز نماد معاملاتی سایپا با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شد، در نتیجه حجم معاملات خودرویی ها تنزل کرد، به عبارتی خودرویی ها 140 میلیون سهم به ارزش 27 میلیارد تومان در 13 هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند.
در گروه قطعه سازی نماد خریخت صف فروش سنگین 4.5 میلیونی تشکیل داد به عبارتی صف خرید این سهم در قیمت2,409 ریال ریخت! ختراک و خمحور نیز که در ساعت پایانی به جمع صف فروش پیوسته بودند نهیاتا صفشان جمع شد. از طرفی تنها صف خرید متعلق به خنصیر با حدود 3 میلیون حجم بود، خاهن صف خرید خود را عرضه کرد و با قیمت پایانی 2,851 ریال در حاشیه مثبت 5 درصدی بسته شد. خچرخش نیز که تا آستانه صف خرید پیش رفته بود نهایتا با حدود 4 درصد رشد قیمت پایانی به کار خود پایان داد.خودرو نیز با حدود 2 درصد کاهش قیمت پایانی و با 25 واحد تاثیر منفی در شاخص کل بورس و قیمت پایانی 3,369 ریال بسته شد.
دیشب سایپا گزارش شش ماهه خود را منتشر کرد که براساس آن شرکت هیچگونه تعدیلی نداشت و عملکرد نیمسال تنها 13 درصد بودجه را توانست پوشش دهد.
گروه بهمن نیز که رتبه سوم ارزش بازاری در گروه خودرو را به خود اختصاص داده وضعیت مناسبی نداشته بخصوص اینکه خدیزل به عنوان زیر مجموعه گروه بهمن با مشکل رشد بهای تمام شده روبرو است و احتمال آن می رود در سال جاری با تعدیل منفی رو به رو شود.

دانلود با کیفیت

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

استقلال به دنبال از فرار از هت تریک کسل کننده مقابل هم شهری ها

استقلال به دنبال از فرار از هت تریک کسل کننده مقابل هم شهری ها

به گزارش ایلنا، تیمهای سایپا و استقلال تهران از ساعت 15:30 دقیقه روز جمعه در چارچوب هفته نهم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه تختی به مصاف هم می روند.

این سومین بازی این فصل استقلال مقابل تیمهای هم شهری خواهد بود و آنها پرونده رقابت هایشان با این سه تیم در نیم فصل اول بسته خواهد شد. آبی پوشان تهرانی پیش از این در برابر پیکان و پرسپولیس دو نتیجه مشابه گرفتند و حالا به دنبال این هستند تا در برابر شاگردان علی دایی این طلسم را بشکنند.

استقلال در هفته نخست و در ورزشگاه آزادی به مصاف پیکان رفت و در پایان با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. آنها هفت هفته بعد دوباره در استادیوم 78 هزار نفری به دیدار پرسپولیس رفتند اما مقابل رقیب سنتی خود تن به تساوی 0-0 دیگری دادند.

و حالا سومین تقابل آبی های تهرانی مقابل همشهری های لیگ برتری. دو بازی قبلی هیچ گلی رد و بدل نشد و حالا باید منتظر طلسم شکنی باشیم یا خیر.

وحشت بازارها از ترامپ

دنیای اقتصاد: هراس معامله‌گران بازارهای جهانی از پیروزی احتمالی نامزد جنجالی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تشدید شده است. تنها چند روز مانده به انتخاباتی که رئیس بعدی «کاخ سفید» را مشخص می‌کند، بهبود قابل توجه جایگاه دونالد ترامپ در نظرسنجی‌ها، معامله‌گران بازارها را نگران و آنان را وادار به فرار به پناهگاه‌ها کرده است. تحت تاثیر این نگرانی، شاخص دلار روز چهارشنبه به روند نزولی خود ادامه داد. همزمان بورس‌های آسیایی و اروپایی به ترتیب، قعرهای 7 و 4 هفته‌ای را تجربه کردند. بهای نفت خام نیز از ترس کاهش معاملات جهانی در فضای ضدرشد با افت روبه‌رو شد. دیگر نشانه هراس اقتصادی از ترامپ، وضعیت بازار مسکن آمریکاست. بی‌برنامگی ترامپ در بازار مسکن بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیز باعث ترس متقاضیان مصرفی از آینده قیمت و در مقابل، خروج سمت عرضه از بازار به امید افزایش قیمت ملک در آینده شده است. از آن سو، قیمت دارایی‌هایی که حکم پناهگاه را دارند افزایش یافت. طلا به‌عنوان سرمایه امن پس از حدود یک ماه مرز 1300 دلار را لمس کرد. ین ژاپن و فرانک سوئیس نیز روز گذشته محبوب‌تر شدند. بازار ایران نیز چهارشنبه از تحولات جهانی بی‌نصیب نبود؛ جایی که سکه به کمک جهش اونس، بالاترین قیمت از 18 شهریور را به خود دید.

رسوایی ایمیل‌های هیلاری کلینتون و اظهارنظر جیمز کومی، مدیر اف‌بی‌آی کم‌کم تاثیرات خود را نشان می‌دهد. در حالی که تا پیش از اظهارنظر کومی، مبنی بر کشف ایمیل‌های جدید از هیلاری کلینتون، وی با اختلاف 15 امتیاز بالاتر از ترامپ بود، حالا رقابت این دو شانه به شانه شده است و حتی ترامپ توانسته در یک نظرسنجی از هیلاری کلینتون هم پیشی بگیرد. طبق نظرسنجی شبکه «ای‌بی‌سی» و روزنامه «واشنگتن‌پست»، ترامپ با 46 درصد آرا از مجموع افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی با یک درصد بیشتر از رقیب دموکرات خود پیشی گرفته است. به نوشته روزنامه واشنگتن‌پست، نظرسنجی‌ صورت گرفته از پیشروی ترامپ نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا از کلینتون رقیبش حکایت دارد.براساس این گزارش، طبق نظرسنجی شبکه ای‌بی‌سی و روزنامه واشنگتن‌پست، «دونالد ترامپ» نامزد حزب جمهوری‌خواه برای نخستین بار از «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیشی گرفته است. علت کاهش محبوبیت کلینتون بیانیه روز جمعه پلیس آمریکا درخصوص ایمیل‌های وی بوده است و میزان طرفداران «هیلاری کلینتون» پس از خبر رسمی منتشر شده از سوی اف‌بی‌آی مبنی بر لزوم بازرسی و تحقیق بیشتر درباره پرونده ایمیل‌های محرمانه وی، تا حدود زیادی کاهش یافته است. همچنین یکی از دلایل ذکر شده برای افزایش آرای ترامپ، رشد طرفداران ترامپ بوده است. گفته می‌شود اشتیاق طرفداران ترامپ به وی نیز یکی از دلایل رشد آرای این نامزد جمهوری‌خواه است. در حالی که میزان محبوبیت ترامپ در آخرین نظرسنجی 48 درصد بوده اما این میزان هم‌اینک به 53 درصد رسیده است. ترامپ در این نظرسنجی محبوبیت 53 درصدی دارد و هیلاری کلینتون نیز در بین طرفداران خود محبوبیت 43 درصدی را تجربه کرد.

این در حالی است که در انتخابات سال 2012 اوضاع دو رقیب بهتر از این دو نامزد بوده است. باراک اوباما در سال 2012 در میان طرفداران خود محبوبیت 64 درصدی را تجربه کرد و این رقم برای میت رامنی، نامزد جمهوری‌خواهان 61 درصد بود. در نظرسنجی اخیر البته اوضاع هیلاری کلینتون در میان کسانی که جزو رای‌دهندگان زودهنگام هستند، بهتر است. 41 تا 54 درصد از رای‌دهندگان زودهنگام گفته‌‌اند انتخاب آنها هیلاری کلینتون است، در مقابل 39 تا 50 درصد نیز گفته‌اند که به ترامپ رای می‌دهند. این در شرایطی است که ترامپ از کسانی که رای زودهنگام داده‌اند، خواسته است دوباره در روز انتخابات رای بدهند و این‌بار به سود وی رای بدهند. او به رای‌دهندگان زودهنگام گفته است با رسوایی ایمیل‌های هیلاری کلینتون، وی نامزد مورد اعتمادی نمی‌تواند باشد.

هیلاری کلینتون متهم است در دورانی که وزیر امور خارجه بوده از یک سرور خصوصی برای رد و بدل ایمیل‌های طبقه‌بندی شده، استفاده کرده است. هر چند جیمز کومی، مدیر اف‌بی‌آی دو ماه پیش اعلام کرده بود که هیچ اتهامی متوجه هیلاری نیست و پرونده مختومه شده بود، اما هم‌اینک با گشوده شدن پرونده‌ همسر هما عابدین، مشاور پاکستانی‌الاصل هیلاری کلینتون، پرونده هیلاری کلینتون دوباره به جریان افتاده است. در حالی که تنها کمتر از 6 روز دیگر به انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده مانده است، جیمز کومی اجازه گرفته است تا تحقیقات خود را درخصوص این پرونده تکمیل کند. در حالی که همسر هما عابدین، سناتور وینر، متهم به فساد بود، در بررسی از لپ‌تاپ وی مشخص شده است هما عابدین نیز از طریق یک سرور خصوصی با هیلاری کلینتون ایمیل رد و بدل کرده‌اند و احتمال می‌رود بخشی از این ایمیل‌ها حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده باشد. برخی می‌گویند جیمز کومی چون اساسا یک جمهوری‌خواه است، این احتمال وجود دارد که با بازگشایی مجدد پرونده قصد دارد آرای هیلاری کلینتون را در روز انتخابات کاهش دهد.

رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا و نیز مدیر ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد انتخاباتی این حزب، از پلیس فدرال آمریکا خواسته‌اند، نتیجه تحقیقات خود در مورد رابطه احتمالی میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. گزارش شماری از رسانه‌های ایالات‌متحده حاکی‌ است که درخواست علنی شدن گزارش، مربوط به تحقیقاتی می‌شود که پلیس فدرال، در پی کناره‌گیری «پل منافورت»، مدیر پیشین کارزار آقای ترامپ انجام داده ‌است. منافورت در اواسط ماه اوت، پس از انتشار اسنادی در ارتباط با کمک او به ویکتور یانوکوویچ، از متحدان عمده روسیه در اوکراین و دریافت 12 میلیون دلار از حزب او، از سمت خود به‌عنوان مدیر ستاد ترامپ کناره‌گیری کرد.

خبرگزاری رویترز می‌گوید اف‌بی‌آی در ماه‌های اخیر پرونده‌ای باز کرد که هدف از آن تحقیقات در مورد اتهام‌های مطرح‌ شده و رابطه احتمالی میان دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، یا نزدیکان او با فرد، افراد یا موسسات روسی بود، اما یک منبع مطلع به این خبرگزاری گفته ‌است هیچ مدرک کافی که بر پایه آن لزوم افزایش تحقیقات مطرح شود، پیدا نشد. اف‌بی‌آی به‌ شکل علنی و عمومی در مورد این موضوع سخنی به میان نیاورده ‌است. روزنامه نیویورک‌تایمز پیش بینی بازار فرار نیز گزارش داده اف‌بی‌آی در مورد این موضوع تحقیقاتی انجام داده، اما هیچ رابطه مستقیمی بین ترامپ و دولت روسیه به دست‌ نیاورده‌ است.شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از یک مقام پلیس ایالات‌متحده می‌گوید منافورت و سه نفر دیگر از اعضای ستاد ترامپ هدف تحقیقات قرار گرفته بودند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، نام منابع اطلاعاتی خود را فاش نکرده‌اند.

درخواست ستاد و چهره‌های دموکرات برای علنی ‌شدن تحقیقات انجام شده، پس از آن است که اف‌بی‌آی، در نامه‌ای به کنگره ایالات‌متحده گفت مشغول انجام تحقیقات در مورد ایمیل‌های تازه‌ای از سوی هیلاری کلینتون است. این تحقیقات همچنان در مورد استفاده هیلاری کلینتون از سرور شخصی برای فرستادن برخی ایمیل‌‌هایش در زمان وزارت خارجه و نیز احتمال وجود اسناد یا پیام‌های طبقه‌بندی‌شده در میان آنها است. در حالی که اف‌بی‌آی پیش‌تر گفته بود تحقیقات در مورد سرور شخصی کلینتون، به تشخیص وجود جرم منتهی نشده و اکنون نیز هیچ اتهامی به نامزد حزب دموکرات وارد نکرده، اما مطرح‌شدن دوباره تحقیقات تازه، به کارزار انتخاباتی ترامپ جان تازه‌ای بخشیده‌است. در عین حال نظرسنجی‌ها حاکی از کم‌شدن فاصله نامزد جمهوری‌خواهان و رقیب دموکرات او است.

هری رید، رهبر اعضای دموکرات سنای آمریکا، در نامه‌ای به رئیس اف‌بی‌آی، جیمز کومی، گفته او اطلاعات مهمی در مورد رابطه احتمالی ستاد ترامپ و روسیه دارد: «مردم حق دارند از این اطلاعات باخبر شوند. من ماه‌ها پیش در نامه‌ای از شما خواسته بودم این اطلاعات را به‌طور علنی منتشر کنید».رابی موک، مدیر ستاد کلینتون، نیز اندکی بعد درخواست مشابهی را مطرح کرد و پرسید «آیا کومی، به درخواست‌‌ها پاسخ داده و در مورد تحقیقات ترامپ-روسیه سخنی خواهد گفت؟» او سپس در توئیتر خود خواستار در نظر گرفتن «استانداردهای یکسان» شده‌است. اتهامی که این روزها دموکرات‌ها علیه رئیس پلیس فدرال آمریکا مطرح کرده و می‌گویند او به سود ترامپ، استانداردهایی دوگانه را در روند انتخابات در پیش گرفته‌است. پل منافورت، خود به این موضوع واکنش نشان داده و می‌گوید اینها همه برای منحرف کردن افکار عمومی از توجه ایجاد‌شده به نامه جیمز کومی در ارتباط با ایمیل‌های تازه کلینتون است.دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، بارها از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه ستایش کرده، اما تاکید کرده است، او را اساسا نمی‌شناسد. انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، هشتم نوامبر برگزار می‌شود و چهل و پنجمین رئیس‌جمهوری نیز کار خود را از ژانویه سال آینده آغاز خواهد کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.