میانگین قیمت روزانه


اقتصاد

میانگین قیمت روزانه

بر مبنای خط روند بلند مدت ، تفسیر نمودار به صورت جدول زیر است :
اطلاعات جدول زیر در بازه کوتاه مدت ، قابل استفاده نیست و میانگین قیمت روزانه منجر به نتایج دور از واقعیت می شود .

حالت دوران رونق مسکن دوران رکود مسکن
نمودار زیر خط روند قیمت کف است رشد دلار زیر سوال است ، قیمت آن بسیار بالا رفته و توان جهش آن مانند گذشته نیست . احتمالا در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت یا سرعت افزایش آن کاسته می شود . فروش دلار و خرید آپارتمان در اولویت است
نمودار بالای خط روند قیمت اوج است رشد مسکن زیر سوال است ، قیمت آن بسیار بالا رفته و توان جهش آن مانند گذشته نیست . احتمالا در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت یا سرعت افزایش آن کاسته می شود . خرید دلار و فروش آپارتمان در اولویت است
نمودار زیر خط روند میانگین و نزدیک خط روند قیمت کف است رشد قیمت مسکن نسبت به دلار بیشتر می شود کاهش قیمت مسکن از کاهش قیمت دلار کمتر می شود
نمودار بالای خط روند میانگین و نزدیک خط روند قیمت اوج است رشد قیمت مسکن نسبت به دلار کمتر می شود کاهش قیمت مسکن از کاهش قیمت دلار بیشتر می شود

متوسط تغییر قیمت سالانه در بازه انتخابی

دلار آزاد ?
مسکن ?
قیمت دلاری مسکن ?

محدوده قیمت دلاری مسکن در بازه انتخابی

حداقل قیمت ?
حداکثر قیمت ?
متوسط قیمت ?

جهت رسیدن به خط روند ، لازم است یکی از دو گزینه زیر اتفاق بیفتد

قیمت مسکن ?
قیمت دلار ?

تغییر قیمت دلاری مسکن - سالانه

بر اساس قیمتهای ابتدا و انتهای دوره ?
بر اساس خط روند قیمت میانگین ?

توضیحات، منابع و اطلاعات بیشتر B

جهت بررسی رابطه بین قیمت مسکن و دلار ، لازم است نمودار آن را مطالعه کنیم .

مشخصات نمودار میانگین قیمت روزانه قیمت و مولفه های آن :

1- خط سبز رنگ : نشان دهنده قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بر حسب دلار است . متوسط قیمت شهر تهران از اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار اخذ می شود .

2- خط روند میانگین قیمت دلاری مسکن : خطی است که در بلند مدت قیمت به سمت آن میل می کند و رابطه مسکن و دلار بر اساس آن تنظیم میگردد .

3- خط روند قیمت دلاری اوج مسکن : خطی است که عبور از آن به ندرت اتفاق می افتد . در صورت عبور نشان دهنده این است که قیمت مسکن بیش از اندازه افزایش یافته و انتظار می رود در آینده شتاب رشد قیمت مسکن کاهش یابد و سپس معکوس شود .

4- خط روند قیمت دلاری کف مسکن : خطی است که عبور از آن به ندرت اتفاق می افتد . در صورت عبور نشان دهنده این است که قیمت دلار بیش از اندازه افزایش یافته و انتظار می رود در آینده شتاب رشد قیمت دلار کاهش یابد و سپس معکوس شود .

توجه : از آنجاییکه دوره های رونق و رکود در شهر تهران بین 6 تا 7 سال است ، استفاده از بازه های زمانی کمتر از 7 سال نتایج نادرست به همراه خواهد داشت و نامعتبر است .

رابطه قیمت دلار و مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت ، تاثیر دلار بر مسکن :

در بازه بلند مدت ( 25 ساله ) : در زمان نگارش این مقاله ، مهر ماه 1397 ، میزان رشد قیمت مسکن و دلار در 26 سال گذشته به ترتیب برابر 22% و 19% است . در نگاه اول چنین به نظر می رسد که رشد قیمت مسکن از دلار بیشتر است . اما نکته ای وجود دارد و آن اینکه ، در نمودار متوسط قیمت مسکن ، سن آپارتمان لحاظ نمی شود و اعداد آن نشان دهنده متوسط قیمت آپارتمان در هر سال صرفنظر از سن آن است ( میانگین عمر ساختمانها همواره ثابت و بین 11 تا 13 سال است ) . در صورتیکه استهلاک قیمت آپارتمان را سالانه برابر 1.5% اعمال کنیم ، مشاهده می شود نرخ رشد قیمت مسکن واقعی با در نظر گرفتن افت قیمت و نرخ رشد قیمت دلار یکسان است . یعنی دو بازار مسکن و دلار در بلند مدت دارای بازدهی یکسان بوده و رقیب محسوب نمی شوند ، هر چند در کوتاه مدت از یکدیگر سبقت بگیرند .

در کوتاه مدت ( 1 الی 2 سال ) : اگر رشد هیجانی دلار در بازار اتفاق بیفتد به ازا هر 100% افزایش قیمت دلار ، افزایشی معادل 35% تا40% در متوسط قیمت مسکن در شهر تهران رخ می دهد . بر مبنای نتیجه فوق ، تاثیر گرانی دلار بر قیمت مسکن به صورت فرمول سرانگشتی به زیر است .

-اگر دلار 2 برابر شود ، 100% افزایش قیمت داشته و مسکن بین 35%=35%*1 تا 40%=40%*1 گران خواهد شد .

-اگر دلار 3 برابر شود ، 200% افزایش قیمت داشته و مسکن بین 70%=35%*2 تا 80%=40%*2 گران خواهد شد .

-اگر دلار 4 برابر شود ، 300% میانگین قیمت روزانه افزایش قیمت داشته و مسکن بین 105%=35%*3 تا 120%=40%*3 گران خواهد شد .

-در فرمول سرانگشتی کافی است محاسبه کنیم دلار چند برابر شده است ، از حاصل عدد یک را کم نموده و نتیجه را در 35% تا 40% ضرب کنیم .

-بنابراین اگر دلار 1.6 برابر شود ، ابتدا عدد یک را از آن کم می کنیم ، برابر 0.6 یا 60% خواهد شد و نتیجه را در 35% الی 40% ضرب می کنیم ، حاصل برابر 21%=35%*0.6 یا 24%=40%*0.6 می شود . یعنی در صورتی که قیمت دلار 1.6 برابر شود یا 60% افزایش قیمت یابد ، انتظار داریم متوسط قیمت مسکن در شهر تهران 21% تا 24% اضافه شود .

فرمول فوق بر مبنای روند تغییرات قیمت مسکن پس از جهش دلار در سالهای 91 و 97 به دست آمده است .

نحوه استفاده از نمودار و تفسیر رابطه قیمت دلار و مسکن :

مواردی که در زیر پیشنهاد می شود ، بدون بررسی نمودارهای دیگر این سایت قابل استفاده نبوده و در این حالت تفاوت آن با واقعیت می تواند معنی دار باشد . استفاده از موارد زیر برای بازه کوتاه مدت ، نادرست است .

1- زمان تبدیل مسکن به دلار ( در صورتی که فقط دو انتخاب مسکن و دلار برای سرمایه گذاری دارید ) :

در صورتی که بر اساس بازه بلند مدت ، قیمت دلاری مسکن بالای خط روند قیمت اوج مسکن ، قرار گیرد نشان دهنده این است که شتاب رشد مسکن در آینده کم خواهد شد و امکان معکوس شدن روند وجود دارد . بیشترین بازدهی از تبدیل مسکن به دلار در بلند مدت به دست می آید . تصور عموم بر این است که خرید مسکن ، همچنان دارای بازدهی بالا است .

2- زمان تبدیل دلار به مسکن ( در صورتی که فقط دو انتخاب مسکن و دلار برای سرمایه گذاری دارید ) :

در صورتی که بر اساس بازه بلند مدت ، قیمت دلاری مسکن زیر خط روند قیمت کف مسکن ، قرار گیرد نشان دهنده این است که شتاب رشد دلار در آینده کم خواهد شد و امکان معکوس شدن روند وجود دارد . بیشترین بازدهی از تبدیل دلار به مسکن در بلند مدت به دست می آید . تصور عموم بر این است که خرید دلار ، همچنان دارای بازدهی بالا است .

جداول تغییر قیمت مسکن و دلار و رابطه بین آنها :

جهت سادگی استفاده از نمودار برخی محاسبات در قالب جدولهای زیر ترسیم شده است .

1- جدول متوسط تغییر قیمت سالانه دلار و مسکن بر حسب درصد

در بازه انتخابی رشد قیمت مسکن ، دلار و قیمت دلاری مسکن را بر حسب درصد سالانه نشان می دهد .

2- جدول محدوده قیمت هر متر مربع مسکن بر حسب دلار

در بازه انتخابی ، حداقل ، حداکثر و میانگین قیمت مسکن را بر حسب دلار در شهر تهران نشان می دهد .

3- جدول تغییرات لازم جهت قیمت مسکن و دلار ، به منظور رسیدن به خط روند

با فرض اینکه یکی از قیمتها ( مسکن یا دلار ) ثابت باشد ، میزان تغییر بلند مدت متغییر بعدی را برای رسیدن به خط روند نشان میدهد . بدیهی است این میزان تغییر در بلند مدت مورد نظر است .

4- جدول متوسط تغییر قیمت سالانه دلاری مسکن

تغییر مبلغ دلاری مسکن را بر حسب خط روند و قیمتهای واقعی در بازه انتخاب شده نشان میدهد .

استفاده از نمودار جهت خرید و فروش آپارتمان شما :

اگر در تهران سکونت دارید ، متوسط قیمت مسکن دلاری می تواند به شما جهت خرید و فروش کمک کند . ابتدا قیمت روز آپارتمان و مساحت آن را بر حسب متر مربع در باکسهای مربوطه وارد کنید . می توانید قیمت های اوج و کف مسکن خود را در تاریخچه طولانی مدت ، بر حسب دلار ببینید . بدیهی است برای فروش آپارتمان و تبدیل آن به دلار زمانی باید اقدام کنید که به محدوده اوج قیمت دلاری رسیده باشید . در صورتیکه از نمودار هر منطقه ، جداگانه استفاده کنید نتایج بهتری به دست خواهید آورد . جهت تبدیل دلار به مسکن بر حسب مساحت دلخواه زمانی عمل کنید که از نظر تاریخچه قیمت ، مسکن دارای کمترین ارزش دلاری باشد . بسته به وضعیت ، مدت زمان انتظار می تواند از چند سال نیز بیشتر شود .

قیمت روز خانه کلنگی

حداقل قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در زمستان سال ۹۸ معادل ۹۳ هزار تومان و حداکثر آن ۷۵ میلیون تومان بوده است.

میانگین قیمت فروش زمین

طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، میانگین قیمت فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در هر متر مربع در کشور در زمستان سال ۹۸ بیش از ۴٫۶ میلیون تومان (با میانگین مساحت ۲۴۰ متر مربع) بوده که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵٫۳ و ۶۳٫۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش مجله دلتا حداقل قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در زمستان سال ۹۸ معادل ۹۳ هزار تومان و حداکثر آن ۷۵ میلیون تومان بوده است. تعداد معاملات زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده در این دامنه قیمتی نسبت به زمستان سال ۹۷ با کاهش ۸٫۱ درصدی مواجه بوده است.

همچنین بر اساس آمارها، در زمستان سال گذشته میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۴٫۸ میلیون تومان با میانگین مساحت ۱۰۶ مترمربع و متوسط عمربنای ۱۲ ساله بوده که در مقایسه با فصل گذشته ۱۵٫۷ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۶۵٫۶ درصد افزایش یافته است.

میزان معاملات فروش واحدهای مسکونی در کل کشور در زمستان سال ۹۸ در مقایسه با فصل گذشته و فصل مشابه سال گذشته به ترتیب با افزایش ۸۲٫۹ و کاهش ۱۰٫۲ درصدی مواجه بوده است.

حداقل قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در زمستان سال گذشته معادل ۱٫۱ میلیون تومان و حداکثر آن ۷۱ میلیون تومان بوده است.

متوسط قیمت فروش زمین

کاهش ۴۳ درصدی معاملات اجاره‌ مسکن در زمستان ۹۸

مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی در سطح کل کشور در زمستان سال گذشته در مقایسه با زمستان سال ۹۷ با افزایش ۴۴٫۶ درصدی همراه بوده است.

میانگین مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر میانگین قیمت روزانه بنای مسکونی در سطح کل کشور در زمستان سال ۹۸ حدود ۱۶ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۰۱ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴٫۶ درصد و نسبت به فصل قبل ۱۱٫۵ درصد افزایش داشته است.

میزان معاملات اجاره مسکن در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز با افت ۴۳٫۸ درصدی مواجه بوده است.

پیشنهاد مطالعه: برای آگاهی از آخرین گزارش های ملکی “در ساخت مسکن، محدودیت ایجاد نکنیم!” را مطالعه کنید.

میانگین قیمت زعفران در بازار

آیا می‌دانید قیمت بهترین زعفران در بازار اروپا چند است؟
لیست قیمت هر کیلو زعفران و زعفران خالص را می توانید در این سایت مشاهده کنید.
همکاران ما به صورت روزانه لیست قیمت زعفران را بروز رسانی می‌کنند.
در بازار اروپا میانگین قیمت زعفران فله بین ۲.۵ تا ۵ یورو است.
نمودار قیمت فروش زعفران عمده برای خرید زعفران کیلویی از بزرگترین مرکز خرید زعفران در دسترس شما است.

قیمت‌ها را ببینید و محصول خود را انتخاب کنید و برای خرید زعفران اصل از این شرکت فروشنده زعفران با ما در ارتباط شوید.

میانگین قیمت زعفران در بازار

جدول قیمت هر کیلو زعفران به یورو و دلار

همانطور که می‌دانید شرکت Saffron King Business در اروپا ثبت شده و در عمده فروشی زعفران فعالیت دارند.
ضمن اینکه مدیران فروش ما و دفاتر فروش شرکت ما در کشورهای مختلفی قرار دارد،
ما در سراسر اروپا زعفران در مقصد نهایی ( در شرکت و یا در آدرس منزل شما ) به شما تحویل می‌دهیم.
شما می‌توانید در جدول زیر می توانید لیست قیمت هر کیلو زعفران به یورو را مشاهده کنید.
با توجه به مقدار خرید و فروش زعفران فله و نوع قرارداد، قیمتها متفاوت هستند.

جدول قیمت هر کیلو زعفران به یورو و دلار

قیمت زعفران بروز رسانی شد ( قیمت امروز زعفران )

ما در تلاش هستیم که زعفران را با کمترین نوسان قیمتی به بازار ارائه کنند.
به همین دلیل قیمت ها در Saffron King Business در طول یک ماه ثابت هستند.
در ادامه نمودار قیمت فروش زعفران خالص در بازار را مشاهده می کنید.
برای خرید زعفران از این مرکز فروشنده زعفران با ما در ارتباط شوید.
آیا شما هم می‌خواهید از معتبرترین فروشگاه زعفران ( از مرکز خرید زعفران در اروپا ) زعفران خرید کنید.

فروش زعفران ایرانی و صادرات طلای سرخ به سراسر جهان در شرکت Saffron King Business

price of saffron in saffron market

نمودار قیمت فروش زعفران در بازار اروپا

لیست قیمت انواع زعفران در این ماه تغییر چندانی نداشته است.
قیمت عمده فروشی زعفران چند است؟
لیست قیمت زعفران کیلویی آپدیت روزانه را می توانید در سایت ما مشاهده کنید.
قیمت زعفران عمده در بازار زعفران ۱.۵ تا ۴.۵ یورو است.
البته این قیمتها به تناسب مقدار خرید و فروش زعفران متفاوت است.

قیمت بهترین زعفران برای صادرات به اروپا

نمودار قیمت فروش زعفران در بازار اروپا

بزرگترین مرکز خرید زعفران عمده

مراکز مختلفی در زمینه عمده فروشی زعفران در اروپا فعالیت دارند.
یکی از بزرگترین مراکز عمده فروشی زعفران Saffron King است.
در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۵۰۰ کیلو زعفران توسط شرکت Saffron King Business به بازارهای جهانی ارائه شد.
شما تاجران محترم و شرکت‌ها اگر می‌خواهید با شرکت ما همکاری داشته باشید و می‌خواهید بهترین زعفران از بزرگترین مرکز خرید زعفران عمده در اروپا تهیه کنید، همین الان با کارشناسان ما در ارتباط شوید.

خرید باکیفیت‌ترین زعفران از بزرگترین مرکز خرید زعفران عمده

میانگین قیمت نفت ۶۰ درصد افزایش می‌یابد

میانگین قیمت نفت ۶۰ درصد افزایش می‌یابد

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ نسبت به پارسال ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و به ۶۵ دلار و ۶۸ سنت برای هر بشکه می‌رسد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری تاس، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرد که میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و به ۶۵ دلار و ۶۸ سنت برای هر بشکه می‌رسد، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۰، ۴۱ دلار و ۲۹ سنت برای هر بشکه بود.

در نتیجه این نهاد تغییری در برآورد ماه ژوئیه خود درباره قیمت‌های نفت در سال ۲۰۲۱ نداد.

تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول برآورد کردند که میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ به ۶۴ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه برسد و در واقع در میان‌مدت بدون تغییر می‌ماند.

با این حال تحلیلگران این نهاد اقتصادی بین‌المللی بر این باورند که قیمت‌های نفت در بلندمدت کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۶ به ۵۶ دلار و ۳۰ سنت برای هر بشکه می‌رسد.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کاهش سطح تولید جهانی به‌دلیل افت سرمایه‌گذاری در یک سال گذشته و ادامه محدودیت عرضه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) عواملی هستند که در کوتاه‌مدت به رشد قیمت‌های نفت کمک می‌کنند.

این نهاد همچنین معتقد است عواملی از جمله شیوع گسترده سویه جدید ویروس کرونا، افزایش عرضه نفت ایران، لیبی و ونزوئلا و بالا رفتن تولید نفت شیل در آمریکا می‌توانند سبب کاهش قیمت نفت شوند.

صندوق بین‌المللی پول به جهش قیمت‌های گاز در سال ۲۰۲۱ هم اشاره کرد. به گفته کارشناسان این صندوق، رشد قیمت‌های نفت سبب افزایش تقاضای زغال‌سنگ شده است. با این حال تقاضای گاز طبیعی در بلندمدت - به‌دلیل برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای - بیشتر از زغال‌سنگ خواهد بود.

میانگین نرخ ماهانه دلار در سال ۱۴۰۰

بازار ارز تهران در سال ۱۴۰۰ شاهد پستی و بلندی‌های زیادی بود.

میانگین نرخ ماهانه دلار در سال ۱۴۰۰

اقتصاد

بازار ارز تهران در سال ۱۴۰۰ شاهد پستی و بلندی‌های زیادی بود. نرخ دلار که در فصل بهار در کانال ۲۴ هزار تومان بود در فصل پاییز با شدت گرفتن بدبینی‌ها به نتایج مذاکرات برجام توانست کانال ۳۰ هزار تومان را هم فتح کند و حتی تا پشت کانال ۳۱ هزار تومان هم پیشروی کرد.

میانگین نرخ ماهانه دلار در سال ۱۴۰۰

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین نرخ دلار در اردیبهشت ماه سال گذشته با ۲۲ هزار و ۷۵۵ تومان به عنوان کمترین میانگین ۱۲ ماه ثبت شده است. اما در ماه آذر به دلیل ناکامی در مذاکرات وین میانگین نرخ دلار تا نزدیک کانال ۳۰ هزار تومان حرکت کرد و نرخ ۲۹ هزار و ۸۲۸ تومان را به خود اختصاص داد.

دلار به مرز ۳۱ هزار تومان نزدیک شد

همچنین براساس بررسی‌های انجام شده از نرخ دلار در سال گذشته، کمترین نرخ دلار در نیمه اول فصل بهار بوده است. در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه نرخ دلار با ۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد. این اسکناس امریکایی در نیمه آذرماه بالاترین نرخ ۱۴۰۰ را ثبت کرد. نرخ دلار در ۱۶ آذر ماه با ۳۰ هزار و ۹۲۰ تومان مبادله شد و به دنبال تصرف کانال ۳۱ هزار تومان بود.

خبر بد از وین به بازار ارز تهران

در ماه یاد شده خبرنگار روزنامه وا‌ل‌استریت ژورنال خبر داد که دیپلمات‌های ارشد سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) مدعی شده‌اند که پیشنهادهای ایران با برجام مغایر بوده است.این دیپلمات‌ها مدعی شده بودند که پیشنهادهای ایران در این نشست، با متن مذاکره شده در شش دور قبلی مذاکرات وین تغییر داشته و باعث ایجاد نگرانی و ناامیدی شده است. معامله گران بازار ارز تهران با این سیگنال‌ها تصور می‌کردند که مذاکرات برجام به هسته سختی رسیده و احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای را دور از انتظار می‌دانستند.

طبق تحلیل‌های انجام شده بیشترین و کمترین تغییر نرخ دلار هم در ماه اردیبهشت و آذر بوده است. نرخ دلار در ۱۲ اردیبهشت ماه بیش از ۱ هزار تومان کاهش را تجربه کرد و با ۲۱ هزار و ۹۷۰ تومان مبادله شد و در ۱۳ آذر میانگین قیمت روزانه نرخ دلار بالاترین افزایش روزانه را داشته است. در این روز نرخ دلار بیش از ۸۰۰ تومان بر ارزش خود افزود و با ۳۰ هزار و ۱۸۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.