انواع دارایی مالی


پس‌انداز مثل این است که شما بذری را در محفظه‌ای بگذارید و آن را زیر خاک پنهان کنید تا هربار که باغچه‌تان آفت زده شد به سراغش بروید. اما سرمایه‌گذاری، کاشتن بذر و انتظار به ثمر رسیدن آن است.

ارزیابی ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری منابع در دارایی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقاله

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی ارتباط بین ساختار تامین مالی و ترکیب سرمایه‌گذاری منابع در انواع دارایی‌های‌ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام پذیرفته است.فرآیند تامین مالی و ترکیب بهینه‌ ساختار تامین مالی از یک سو و اخذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری منابع به دست‌آمده در بخش‌های مختلف‌ دارایی‌ها از سوی دیگر از جمله مسائلی است که در حوزه تصمیم‌گیری مدیریت حائز اهمیت می‌باشد.در تحقیق‌ حاضر،به دنبال پاسخگوئی به این پرسش می‌باشیم که آیا تصمیمات سرمایه‌گذاری اخذشده در مورد ترکیب‌ دارایی‌های شرکت‌های بورسی،متاثر از ساختار تامین مالی آنهاست. در این تحقیق،تبیین روابط بین شاخص‌های معرف ساختار تامین مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری اتخاذشده‌ در مورد ترکیب دارایی‌ها با استفاده از مدل‌های رگرسیونی چندگانه و با استفاده از داده‌های مربوط به 94 شرکت‌ منتخب در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره زمانی 10 ساله(86-77)صورت پذیرفته است. هریک از اجزای دارایی‌ها،در یک مدل تعریف شده و دارای همبستگی مطلق با ساختار تامین مالی که از یک‌ الگوی خاص پیروی نمایند،قال تبیین نمی‌باشند.به طوری که مشاهده نمودیم،سرمایه‌گذاری‌ها هیچ گونه ارتباط معنی‌داری با شاخص‌های ساختار تامین مالی نداشته‌اند.حال آنکه برخی از اقلام دارایی‌ها بصورت جداگانه با بعضی از شاخص‌های معرف ساختار تامین مالی ارتباط معنادار داشته‌اند.(وجه نقد با سود انباشته رابطه مستقیم؛ دارایی‌های جاری با بدهی‌های جاری و سهام عادی رابطه مستقیم و با بدهی‌های بلندمدت رابطه معکوس؛ دارایی‌های ثابت با وام‌های بانکی و اندوخته‌ها رابطه مستقیم و با بدهی‌های جاری رابطه معکوس؛سایر دارایی‌ها با بدهی‌های بلندمدت ارتباط مستقیم.)نتایج به دست‌آمده حاکی از تایید فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین ساختار تامین مالی و تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری منابع در ساختار دارایی‌ها،در شرایطی دارد که‌ فقط برخی متغیرهای خاص معرف شاخص ساختار تامین مالی شرکت‌ها باشند.

خلاصه ماشینی:

"مدل‌ رگرسیونی این فرضیه با توجه به این جدول این گونه‌ برازش می‌گردد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) (جدول شمارهء 3):نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب‌ مدل سوم (به تصویر صفحه مراجعه شود) همبستگی مثبت بین نسبت‌های دارایی جاری به کل‌ دارایی‌ها با دو شاخص بدهی جاری به کل دارایی‌ها و سهام عادی به حقوق صاحبان سهام نشان می‌دهد که‌ شرکت‌ها منابع تحصل نموده در طی سال از طریق‌ تعهدات جاری را در دارایی‌های جاری انباشته می‌نماید که‌ این موضوع با مبانی تئوریک مالی انطباق دارد؛از سوی‌ دیگر،افزایش منابع حاصل از انتشار سهام عادی نیز با افزایش دارایی‌های جاری همسو است که این امر با مبانی‌ تئوریک مغایرت دارد. مدل رگرسیونی این فرضیه با توجه به این جدول این گونه برازش می‌گردد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) (جدول شمارهء 4):نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب‌ مدل چهارم (به تصویر صفحه مراجعه شود) همبستگی مثبت بین نسبت‌های دارایی ثابت به کل‌ دارایی‌ها با دو شاخص وام‌های بانکی به کل دارایی‌ها و اندوخته‌ها به حقوق صاحبان سهام نشان می‌دهد که‌ شرکت‌ها منابع تحصیل نموده در طی سال از طریق‌ وام‌های بانکی را در دارایی‌های ثابت سرمایه‌گذاری‌ می‌نمایند که این موضوع با مبانی تئوریک مالی انطباق‌ دارد(البته به شرط بلندمدت بودم وام‌های بانکی)؛از سوی دیگر،افزایش منابع حاصل از اندوخته‌ها نیز با افزایش دارایی‌های ثابت همسو است که این امر نیز با مبانی تئوریک مالی انطباق دارد. در مورد فرضیه دوم تحقیق:نتایج تحلیل‌های‌ آماری نشان می‌دهد که هیچ‌یک از متغیرهای مستقل‌ رابطه معناداری با نسبت سرمایه‌گذاری کوتاه مد به کل‌ دارایی‌ها ندارد،علت احتمالی این امر آن است که سرمایه‌ گذاری کوتاه‌مدت در سهام سایر شرکت‌ها بیش از آنکه‌ متاثر از اقلام سمت چپ ترازنامه(شاخص‌های ساختار تامین مالی)باشد،تحت تاثیر سایر عوامل درون و برون‌ سازمانی قرار دارد."

کلیدواژه ها:

کلید واژه های ماشینی:

ساختار تامین مالی ، بورس اوراق بهادار تهران ، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق ، شاخص‌های ساختار تامین مالی ، ساختار تامین مالی شرکت‌های ، شاخص ساختار تامین مالی شرکت‌ها ، تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری منابع ، شاخص‌های معرف ساختار تامین مالی ، سرمایه‌گذاری منابع در دارایی‌های شرکت ، تامین مالی و تصمیمات

تجزیه و تحلیل انواع دارایی مالی رویدادهای مالی + 10 مثال

سیستم جمع آوری، تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و انتقال اطلاعات مالی به تصمیم گیرندگان، به سیستم اطلاعات حسابداری معروف است.

عواملی که یک سیستم اطلاعات حسابداری را شکل می‌دهند عبارتند از ماهیت و اندازه کسب و کار، انواع و حجم رویدادهای مالی و نیازهای اطلاعاتی مدیریت و موارد دیگر.

تجزیه و تحلیل رویداد مالی

سیستم‌های حسابداری

اکثر کسب و کارها از سیستم‌های حسابداری کامپیوتری استفاده می‌کنند:

 • این سیستم‌ها تمام مراحل مربوط به فرآیندِ ثبت، از ورود داده‌های اولیه تا تهیه صورت‌های مالی (گزارش) را انجام می‌دهند.
 • بسیاری از شرکت‌ها سیستم‌های اطلاعات حسابداری خود را در پاسخ به الزامات استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی ارتقاء داده‌اند.
 • به علاوه، شرکت‌ها از فن‌آوری‌های جدید مانند ذخیره‌سازی ابری استفاده می‌کنند که به کارکنان اجازه دسترسی به سوابق از مکان‌های مختلف را می‌دهد.

در این درس به منظور تأکید بر مفاهیم و اصول اساسی، بر روی یک سیستم حسابداری دستی تمرکز می‌کنیم. در سیستم حسابداری کامپیوتری یا سیستم حسابداری دستی، مفاهیم و اصول حسابداری تغییری نمی‌کنند.

سیستم‌های اطلاعات حسابداری بر فرآیندی متکی هستند که به آن چرخه حسابداری می‌گویند.

چرخه حسابداری با تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی شروع و با تهیه تراز آزمایشی و بستن حساب‌ها پایان می‌یابد.

ما در حسابیار هریک از مراحل چرخه حسابداری را توضیح خواهیم داد.

رویدادهای مالی

رویدادهای مالی (معاملات تجاری) رویدادهای اقتصادی یک واحد تجاری هستند که توسط حسابداران ثبت می‌شوند. ممکن است رویداد مالی، خارجی یا داخلی باشد.

 • رویداد مالی خارجی شامل رویدادهای اقتصادی بین کسب و کار و با اشخاص و شرکت‌های دیگر است. به عنوان مثال، خرید تجهیزات پخت و پز توسط پیتزا فروشی از تامین کننده، پرداخت اجاره ماهانه به صاحب مغازه و فروش پیتزا به مشتریان، رویدادهای مالی خارجی هستند.
 • رویدادهای مالی داخلی، رویدادهای اقتصادی هستند که به طور کامل در داخل واحد تجاری رخ می‌دهند.

استفاده از لوازم پخت و پز و نظافت از رویدادهای داخلی پیتزا فروشی است.

بسیاری از فعالیت‌های کسب و کارها، رویداد مالی نیستند.

به عنوان مثال رویداد غیر مالی می‌توان به استخدام کارمندان، پاسخ دادن به ایمیل‌ها، صحبت با مشتریان و ثبت سفارش کالا اشاره کرد. برخی از این فعالیت‌ها ممکن است منجر به رویداد مالی شود: کارمندان دستمزد دریافت می‌کنند و تامین کنندگان کالاهای سفارش داده شده را تحویل می‌دهند.

باید هر رویداد را تجزیه و تحلیل کنیم تا ببینیم که بر اجزای معادله حسابداری تأثیر می‌گذارد یا خیر. اگر رویداد بر معادله حسابداری تاثیر گذار باشد، شرکت رویداد را ثبت خواهد کرد.

هر رویداد مالی باید اثر دو طرفه‌ای بر معادله حسابداری داشته باشد. به عنوان مثال، اگر دارایی افزایش پیدا کند، باید یک از موارد زیر نیز اتفاق بیافتد:

 • کاهش در دارایی دیگر، یا
 • افزایش یک بدهی، یا
 • افزایش حقوق مالکانه

ممکن است یک رویداد مالی بر دو یا چند حساب را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، وقتی یک دارایی 1.000.000 ریال افزایش می‌یابد، می‌تواند دارایی دیگر 600.000 ریال کاهش یابد و یک بدهی 400.000 ریال افزایش یابد.

تجزیه و تحلیل رویداد مالی

برای نشان دادن نحوه تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی از لحاظ معادله حسابداری، فعالیت‌های تجاری شرکت ثمین که یک شرکت توسعه نرم افزار گوشی‌های هوشمند است را بررسی می‌کنیم. ثمین توسط حمید تاسیس شده است. رویدادهای مالی زیر در اولین ماه انواع دارایی مالی فعالیت شرکت ثمین انجام شده است.

پولمان را چطور سرمایه گذاری کنیم؟

تورم و پیامدهای آن موجب شده تا مردم در تکاپوی حفظ پول خود باشند. عدم اطمینان و آینده نامعلوم باعث شده تا در روزگاری که تورم در آن معنا نداشت هم افراد به فکر حفظ سرمایه خود باشند. مثال هفت سال فراوانی و هفت سال قحطی را به یاد دارید؟

این که چطور باید سرمایه خود را ایمن کنیم، همواره سوال مهمی بوده است. اما اصلا سرمایه‌گذاری چیست؟ چرا و چطور سرمایه گذاری کنیم؟ پس انداز کنیم بهتر است یا سرمایه گذاری؟ روش‌های سرمایه‌گذاری کدام است؟ در چه زمینه‌ای سرمایه گذاری کنیم، بهتر است؟ چطور با ریسک کم سرمایه‌گذاری کنیم؟

در این مقاله قصد داریم تعریف کوتاه از سرمایه‌گذاری داشته باشیم. هم‌چنین تفاوت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را توضیح خواهیم دهیم. در ادامه انواع سرمایه‌گذاری را برحسب دارایی و ابزارهای آن معرفی می‌کنیم تا به این سوال که چطور سرمایه‌گذاری کنیم پاسخ دهیم.

چطور سرمایه گذاری کنیم

مفهوم سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری به معنای خرید و نگهداری اقلام دارایی و یا اوراق بهادار است. به وسیله سرمایه‌گذاری می‌توان ارزش دارایی ها را حفظ و حتی بیشتر کرد. در واقع سرمایه‌گذاری به تعویق انداختن مصرف کنونی، در جهت به دست آوردن امکان مصرف بیشتر در آینده است.

فرصت های زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. مبلغ سرمایه‌گذاری،روحیه ریسک‌پذیری و افق زمانی سرمایه‌گذاری افراد باهم متفاوت است. اما تنوع فرصت های سرمایه‌گذاری باعث می‌شود همه افراد بتوانند زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری خود را پیدا کنند. با توجه به تنوع دارایی‌ها، شما می‌توانید حتی با مبالغ ناچیز اقدام به سرمایه‌گذاری کنید.

تعریف سرمایه‌گذاری

تفاوت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری

پیش از پاسخ به این سوال که چرا باید سرمایه گذاری کنیم، بهتر است تفاوت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را بدانیم. فرض کنید شما 10 میلیون تومان پول دارید و می‌خواهید آن را برای روز مبادا کنار بگذارید. در این حالت یا پول را به حساب جاری خود واریز می‌کنید، یا به شکل قدیمی آن را زیر بالش پنهان می‌کنید!

هدف شما از این کار این است که اگر روزی اتفاق غیر منتظره‌ای برایتان پیش آمد، کاسه چه کنم دست نگیرید و بتوانید خیلی سریع 10 میلیون تومان پول نقد در دست داشته باشید. این همان مفهوم پس‌انداز است. یعنی شما به‌جای اینکه پول خود را خرج کنید، از آن چشم‌پوشی کرده‌اید تا در موقع نیاز به سراغ آن بروید. اما اگر بخواهید کاری کنید که به جای 10 میلیون تومان امروز، دو سال دیگر 15 میلیون تومان داشته باشید (مبلغ پولتان حفظ و به آن اضافه شده باشد)، یعنی قصد سرمایه‌گذاری دارید. در واقع شما پول امروز خود را نادیده می‌گیرید تا در آینده بیشتر از آن استفاده کنید.

در ادامه به این سوال که چطور سرمایه‌گذاری کنیم پاسخ خواهیم داد.

تفاوت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری

پس‌انداز مثل این است که شما بذری را در محفظه‌ای بگذارید و آن را زیر خاک پنهان کنید تا هربار که باغچه‌تان آفت زده شد به سراغش بروید. اما سرمایه‌گذاری، کاشتن بذر و انتظار به ثمر رسیدن آن است.

چرا سرمایه گذاری کنیم ؟

تورم همواره برای پس‌انداز شما دام پهن کرده‌است. کمتر کسی پیدا می‌شود که بتواند ادعا کند صرفا با کنار گذاشتن پول توانسته به رویای ایده‎‌آل خود رسیده باشد. پس‌انداز پوشالی است که نمی‌تواند به تنهایی شما را از گزند تورم در امان نگهدارد. اینجاست که سرمایه‌گذاری اهمیت پیدا می‌کند.

اهمیت سرمایه‌گذاری

چطور سرمایه‌گذاری کنیم ؟

تا به اینجا توضیح دادیم که سرمایه‌گذاری چیست و چرا اهمیت دارد. اما چطور سرمایه‌گذاری کنیم ؟

برای پاسخ به این سوال، شما باید سه مولفه سرمایه‌گذاری را بشناسید:

 • محیط سرمایه‌گذاری
 • روش‌های سرمایه‌گذاری
 • سرمایه‌گذاران

محیط سرمایه‌گذاری

محیط سرمایه‌گذاری شامل سه مولفه مهم است:

1- ابزارهای مالی

2- بازارهای مالی

3- نهادهای مالی

محیط سرمایه گذاری

ابزارهای مالی

منظور از ابزارهای مالی انواع دارایی‌های قابل معامله است. از وجه نقد تا انواع اوراق بهادار که مورد معامله قرار میگیرند، ابزارمالی نامیده می‌شوند.

ابزارهای مالی شامل دارایی های زیر هستند:

 • پول نقد
 • ملک
 • سند رسمی (قانونی)
 • اوراق بهادار
 • اوراق قرضه

اما منظور از اوراق بهادار چیست؟ اوراق بهادار نوعی از دارایی‌های مالی به شکل برگه هستند که نشان‌دهنده حقوق سرمایه‌گذاران بوده و قابلیت نقل و انتقال دارند. هر سرمایه‌گذار با خرید اوراق بهادار صاحب منافع می‌شود. به طور مثال سهام نوعی از اوراق بهادار است که دارنده آن در ازای پرداخت پول، صاحب بخشی از منافع شرکت می‌‌شود.

بازارهای مالی

بازارهای مالی مکانی برای خرید و فروش دارایی‌های مالی هستند. در بازارهای مالی خریداران و فروشندگان اوراق بهادار با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند. در این بازارها مکانیزم‌هایی به وجود آمده تا شرکت‌هایی که کمبود منابع مالی دارند به اشخاصی که مازاد منابع مالی دارند مرتبط شوند.

بازار های مالی به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- بازار پول و 2- بازار سرمایه

نهادهای مالی

نهادهای مالی موسسات و واسطه‌های مالی تاثیرگذار بر نحوه داد و ستد اوراق بهادار هستند. نهادهای مالی سازمان‌هایی هستند که ادعاهای مالی در مقابل خود منتشر می‌کنند. واسطه‌های مالی وجوه حاصل از فروش دارایی‌های مالی را به خرید دارایی‌های مالی دیگر اختصاص می‌دهند.

در واقع این نهادها واسطه بین شما (خریداران) و عرضه‌کنندگان (فروشندگان) اوراق بهادار هستند. نهادهای مالی شامل بانک‌ها، شرکت های تامین سرمایه، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی هستند.

بازارهای مالی در سرمایه گذاری

انواع روش های سرمایه‌گذاری

گفتیم که دارایی‌ها انواع مختلفی دارند. اما اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری داشته باشد باید در کدام یک از دارایی‌های این طیف متنوع سرمایه‌گذاری کند؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید انواع دارایی‌ها را تعریف کنیم.

دارایی ها به دو دسته: واقعی (غیرمالی) و مالی تقسیم می‌شوند.

دارایی‌های واقعی (غیر مالی)

دارایی‌های واقعی نوعی از دارایی‌ها هستند که فیزیکی و مشهود بوده و ارزش آن ها به ویژگی‌های ظاهری وابسته است. مثل: زمین، ساختمان، طلا و جواهرات، که همگی ماهیت فیزیکی دارند. معمولا افراد در دوران تورم برای ایجاد درآمد و فرار از کاهش ارزش پول، اقدام به خرید کالاهای بادوام و مشهود می‌کنند.

البته ممکن است این نوع سرمایه‌گذاری هیچ نوع درآمد جاری و منظمی برای سرمایه‌گذار نداشته باشد (به طور مثال خرید طلا یا ارز برای شما عایدی ماهیانه به همراه ندارد، بلکه تنها از اختلاف قیمت خرید و فروش دارایی سود می‌برید).

دارایی‌های مالی (اوراق بهادار)

دارایی‌هایی که فیزیکی و مشهود نیستند و در حقیقت قراردادهای کتبی بر روی کاغذ هستند. این قراردادها نشانگر حقوق قانونی دارنده، نسبت به منفعتی در آینده به حساب می‌آیند. مثلاً در ازای خرید سهام شما تنها صاحب برگه می‌شوید. اما همین برگه نشان می‌دهد که شما انواع دارایی مالی مالک بخشی از منافع شرکت خواهید بود.

منظور از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری در سهام عادی یا اوراق قرضه است. طبق این روش شما در ازای پرداخت مبلغی در حال حاضر، صاحب بخشی از عایدی شرکت می‌شوید. در این حالت اگر دارنده سهام عادی باشید، منافع شرکت به شکل سود سهام و یا اگر دارنده اوراق قرضه باشید، به شکل بهره به شما پرداخت می‌شود. از انواع دارایی‌های مالی می‌توان به سهام، اوراق مشارکت، اوراق خزانه و… اشاره کرد. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به دو شکل مستقیم انواع دارایی مالی یا غیرمستقیم صورت می‌گیرد.

سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاران در بازارهای معامله اوراق بهادار به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- اشخاص حقیقی و 2- اشخاص حقوقی

سرمایه‌گذاران حقیقی

سرمایه‌گذاران حقیقی افرادی هستند که با خرید اوراق بهادار در سود و زیان شرکت سهیم می‌شوند. این افراد می‌توانند با سرمایه انواع دارایی مالی های جزیی خود وارد بازار سرمایه شوند.پس در واقع شما که به عنوان یک فرد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنید، در دسته اشخاص حقیقی جای می‌گیرید.

چرا و چطور سرمایه‌گذاری کنیم؟

سرمایه‌گذاران حقوقی

منظور از اشخاص حقوقی موسسات و نهادهایی هستند که توان مالی بالایی دارند. بانک ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مالی از جمله شخصیت‌های حقوقی هستند. معاملات اشخاص حقوقی معمولا حجم بالایی دارد. به همین دلیل معاملات این اشخاص، تاثیر چشمگیری در ورود و خروج پول به بازار سرمایه و نوسان قیمت ها دارد.

چرا و چطور سرمایه‌گذاری کنیم؟

با پول کم چطور سرمایه‌گذاری کنیم؟

گفتیم که تنها راه حفظ ارزش پول در مقابل تورم، سرمایه‌گذاری است. اگر تا به اینجای مقاله به سرمایه‌گذاری علاقه پیدا کرده‎‌اید حتما در این فکر هستید که برای این کار به چه میزان سرمایه احتیاج دارید. ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که آیا می‌توان با مبالغ پایین سرمایه گذاری کرد؟ چطور با پول کم سرمایه‌گذاری کنیم؟

در پاسخ می‌گوییم بله می‌توان با هر مبلغی سرمایه‌گذاری کرد. همانطور که گفتیم ابزارهای بسیار متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. سرمایه‌گذاری در زمین و املاک نیازمند انواع دارایی مالی سرمایه کلانی است. ولی برای سرمایه‌گذاری در بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طلا، ارز و سپرده‌گذاری در بانک، نیازی به سرمایه هنگفت ندارید. شما می‌توانید سرمایه‌گذاری در بورس را با سرمایه 500 هزار تومانی شروع کنید.

پیش از شروع سرمایه‌گذاری در بورس، لازم است تا گام‌های ورود به بازار بورس را طی کنید. ثبت نام در سجام، عضویت در کارگزاری و دریافت کد بورسی سه گام اصلی ورود به بورس است.

سخن آخر

در این مقاله تعریف کردیم که سرمایه‌گذاری چیست. گفتیم که تنها راه حفظ ارزش پول در مقابل پیامدهای تورم، سرمایه‌گذاری است. برای پاسخ به این سوال که چطور سرمایه‌گذاری کنیم محیط سرمایه‌گذاری را تعریف کردیم و گفتیم که هر محیط سرمایه‌گذاری متشکل از ابزار، نهاد و بازار است. هم‌چنین به انواع روش های سرمایه‌گذاری اشاره کردیم و توضیح دادیم که سرمایه‌گذاری در دارایی ها، به دو روش سرمایه‌گذاری در دارایی های مالی و غیرمالی صورت می‌گیرد.

انواع صورتهای مالی حسابداری

صورت‌های مالی حسابداری

ما در مقاله قبل در مورد مالیات بر ارزش افزوده (VAT) چیست؟ صحبت کردیم که در مورد نوعی مالیات غیرمستقیم بود، که از کالاها و خدمات برای ارزش افزوده در هر نقطه از تولید یا چرخه توزیع، از مواد اولیه تا خرید خرده فروشی نهایی اخذ می شد. در ادامه همراه با ما باشید تا در مورد، انواع صورت‌های مالی حسابداری توضیحاتی ارائه دهیم.

انواع صورت‌های مالی حسابداری

انواع صورت‌های مالی حسابداری به چند دسته تقسیم می شوند، صورت‌های مالی حسابداری سوابق کتبی و گزارش‌هایی هستند که جزئیات اطلاعات مالی واحد تجاری شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمدها و هزینه‌ها، مشارکت سهامداران، جریان نقدی و… را در طول دوره زمانی خاصی ارائه می‌کنند.

صورت‌های مالی حسابداری اغلب توسط سازمان‌های دولتی، حسابداران، شرکت‌ها و… برای اطمینان از صحت و برای اهداف مالیاتی، تامین مالی یا سرمایه‌گذاری حسابرسی می‌شوند. این صورت‌ها معمولاً نیاز به حسابرسی سالانه توسط حسابرسان را دارند و همراه با سایر اطلاعات در گزارش سالانه واحدهای تجاری، شرکت ها و… ارائه می‌شوند.

صورت‌های مالی حسابداری توسط ذینفعان مختلف از جمله مدیریت واحد تجاری، سهامداران، سرمایه گذاران، کارکنان، مشتریان عمده، تامین کنندگان عمده، مقامات دولتی، بورس ها و سایر ذینفعان مرتبط استفاده می شود.

ترتیب صورت های مالی چگونه است؟

ترتیب معمول صورت‌های مالی حسابداری به شرح زیر است:

 • صورت حساب درآمد (صورت سود و زیان)
 • صورت جریان وجوه نقدی
 • بیانیه تغییرات حقوق صاحبان سهام
 • ترازنامه
 • یادداشت صورتهای مالی

این ترتیبی است که در آن هر سندی در چرخه حسابداری کسب و کار، تولید می شود، تا تصویری کامل از امور مالی یک شرکت ایجاد شود.

نکته مهم: اطلاعات مالی مربوط به حساب های خاص را یادداشت کنید.

صورت‌های مالی حسابداری چند دسته هستند؟

به طور کلی، پنج نوع صورت‌های مالی وجود دارد که توسط یک واحد تجاری به صورت ماهانه، فصلی، سالانه یا دوره مورد نیاز مدیریت تهیه می شود. این پنج نوع صورت‌های مالی حسابداری شامل:

یکی از صورت‌های مالی حسابداری یک واحد تجاری است، که سه مورد اطلاعات مالی اصلی یک واحد تجاری را برای یک دوره زمانی خاص گزارش می کند. این اطلاعات شامل درآمدها، هزینه ها و سود یا زیان برای دوره زمانی خاصی است. مسلما مهم ترین صورت مالی در بین ۵ صورت مالی است.

یک کسب ‌و کار باید بسیار نزدیک به سود دهی و در حال رشد باشد، این دقیقاً همان کاری است که صورت‌حساب درآمد انجام می‌دهد. صورت درآمد ممکن است، به عنوان صورت سود و زیان نیز شناخته شود که درآمد و کسب و کار شما را در یک دوره معین نشان می دهد. بنابراین می‌تواند نشان دهد که آیا شرکت شما به سود دهی رسیده است یا در حال ضرر دادن است. هنگامی که هزینه ها از درآمدها کسر می شود، صورت حساب رقم سود یک شرکت به نام درآمد خالص را تولید می کند.

اگر کاربران بخواهند ببینند که واحد تجاری، شرکت و یا کسب و کارشان چقدر فروش و درآمد داشته، هزینه های انجام شده چقدر بوده و سود یا زیان آن در طول یک دوره مشخص چقدر است، صورت سود و زیان بیانیه ای است که باید به دنبال آن باشد.

به طور کلی صورت حساب درآمد از سه عنصر زیر تشکیل شده است:

 • دارایی ها: چیزی که به کسب و کار تعلق دارد (مانند پول نقد، موجودی، کارخانه و ماشین آلات، و…)
 • بدهی ها: چیزی که یک کسب و کار به کسی بدهکار است (مانند طلبکاران، وام های بانکی و…)
 • ارزش سهام: آنچه کسب و کار به صاحبانش بدهکار است. این مقدار سرمایه ای را نشان می دهد، که پس از استفاده از دارایی های آن برای پرداخت بدهی های معوق، در کسب و کار باقی می ماند. بنابراین حقوق صاحبان سهام تفاوت بین دارایی ها و بدهی ها را نشان می دهد.
 1. صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان نقدی نحوه ورود و خروج پول به کسب و کار شما را نشان می دهد، بنابراین می توانید آنچه را که به عنوان سرمایه در گردش در یک زمان خاص در دسترس دارید، مشاهده کنید. صورت جریان نقدی برای اینکه به شما نشان دهد در صورت نیاز با چه سرعتی می‌توانید پول نقد دریافت کنید ضروری است.

زیرا مواردی مانند مواد خام یا خریدهایی که به صورت اعتباری انجام شده اند، اما هنوز پرداخت نشده‌اند را در نظر نمی‌گیرد. به طور کلی، صورت جریان نقدی، تغییرات موجودی نقدی و بانکی را در یک دوره خاص نشان می دهد. حرکت در جریان های نقدی به بخش های زیر طبقه بندی می شود:

 • فعالیت های عملیاتی: نشان دهنده جریان نقدی حاصل از فعالیت های اولیه یک کسب و کار است.
 • فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: نشان‌دهنده جریان نقدی حاصل از خرید و فروش دارایی‌هایی غیر از موجودی‌ها (مانند خرید یک کارخانه) است.
 • فعالیت های تامین مالی: نشان دهنده جریان نقدی ایجاد شده یا صرف شده برای جمع آوری و بازپرداخت سرمایه سهام و بدهی همراه با پرداخت سود و سهام است.
 1. بیانیه تغییرات حقوق صاحبان سهام

این سند تغییرات ایجاد شده در سرمایه سهام، سود انباشته و ذخایر انباشته شرکت، تجارت و کسب و کار را نشان می دهد.

 • برای یک معامله گر انحصاری، تغییرات را در حقوق صاحبان سهام نشان می دهد.
 • برای مشارکت، تغییرات بین حقوق صاحبان سهام هر دو شریک را نشان می دهد.
 • در مورد یک شرکت، صورت تغییر در حقوق صاحبان سهام را نشان می دهد که چگونه سهم حقوق صاحبان سهام در بین همه سهامداران تغییر کرده است.

بیانیه تغییرات حقوق صاحبان سهام، که به عنوان صورت سود انباشته نیز شناخته می شود، به جزئیات تغییراتی در حقوق صاحبان سهام در یک دوره می پردازد. حرکت در حقوق صاحبان سهام از مؤلفه های زیر ناشی می شود:

 • سود یا زیان خالص طی دوره خاصی (همانطور که در صورت سود و زیان گزارش شده است)
 • سرمایه سهام صادر شده یا بازپرداخت شده در طول دوره.
 • پرداخت سود سهام
 • سود یا زیان شناسایی شده مستقیماً در حقوق صاحبان سهام (مثلاً مازاد تجدید ارزیابی)
 • اثرات تغییر در سیاست حسابداری یا تصحیح خطای حسابداری
 1. ترازنامه

ترازنامه سه چیز کلیدی را نشان می دهد: دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام. ترازنامه می تواند ارزش فعلی یک کسب و کار را برای دوره ای که پوشش می دهد نشان دهد. نگاهی به ترازنامه می تواند به شما کمک کند بفهمید که آیا می توانید تعهدات مالی خود را انجام دهید یا خیر.

یادداشت صورت‌های مالی حسابداری بیانیه مهمی است، که اکثر مردم آن را فراموش می کنند. این یکی از الزامات IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) است و زمینه بیشتری را در مورد اطلاعات موجود در سایر اسناد صورت‌های مالی شما ارائه می دهد.

به عنوان مثال: دارایی های شما ممکن است در ترازنامه ذکر شده باشد، اما یادداشت سند صورت‌های مالی حسابداری شما جایی است که دقیقاً توضیح می دهید که آن دارایی ها چیست. اطلاعات این سند برای اطمینان از مطابقت شما با استانداردها و مقررات مورد نیاز است.

ما در این مقاله در مورد انواع صورت‌های مالی حسابداری صحبت کردیم، همراه ما باشید تا با موضوعات: نرم افزار خزانه داری ، مالیات حقوق و… بیشتر بدانید.

تعریف صورت های مالی و هدف از تهیه آنها

تعریف صورت های مالی و هدف از تهیه آنها

شرکت های حاضر در بورس موظف اند صورت مالی فعالیت های خودشان را ارائه دهند تا کلیه ذینفعان ( سهامداران و سرمایه گذاران و . ) در خصوص وضعیت مالی و نحوه فعالیت شرکت مطلع باشند. در ادامه باختصار تعریفی از صورت های مالی و انواع آن و نیز توضیحاتی درباره هدف از تهیه این گونه صورت های مالی ارائه می شود.

صورت های مالی چیست ؟

نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش هایی ارائه می شود که به آنها "صورت های مالی " گفته می شود. این گزارش ها دارای چارچوب و شکل خاصی می باشند که برای تهیه آن ها باید اصول حسابداری و استانداردهای مربوطه رعایت شود تا دقیق ترین و جامع ترین گزارشات درباره وضعیت و فعالیت شرکت ارائه گردد.

هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی :

انعکاس اطلاعات انواع دارایی مالی به صورت خلاصه و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که ذینفعان بتوانند از آن برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی خود ( به منظور پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی احتمالی )، استفاده کنند.

انواع صورت های مالی :

1- ترازنامه
2- صورتحساب سود و زیان انباشته
3- صورت حساب گردش سود و زیان جامع
4- صورت گردش وجوه نقد
5- صورت مالی میان دوره ای
6- صورت سرمایه

شماره های 1 الی 4 مهمترین صورت های مالی هستند که به انواع دارایی مالی آنها " صورت های مالی اساسی " اطلاق می شود.

۱- ترازنامه :

ترازنامه وضعیت مالی یک واحد تجاری را در یک زمان مشخص نشان می دهد. در بخش های مختلف ترازنامه سه گروه دارایی ، بدهی و سرمایه ( عناصر ترازنامه ) مشخص می گردد. ترازنامه به زبان ساده مشخص می نماید که یک واحد تجاری چه میزان دارایی ، بدهی و سرمایه دارد.

۲- صورت سود و زیان :

صورت سود و زیان، نتیجه فعالیت یک واحد تجاری را با نمایش میزان درآمد و هزینه و سود یا زیان در یک دوره مشخص زمانی، نمایش می دهد.

۳- صورت سود و زیان جامع :

گزارشی که کلیه تغیرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمدها یا هزینه ها اعم از تحقق یافته و یا تحقق نیافته را طی دوره مالی نشان دهد " صورت سود و زیان جامع " نامیده انواع دارایی مالی می شود.

۴- صورت جریان وجوه نقد :

صورت جریان وجوه نقد گزارشی است که تغییرات در وجه نقد یک واحد تجاری را که ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی در یک دوره زمانی مشخص است، نمایش می دهد.

برخی از زمینه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی :

بررسی نسبت های نقدینگی، ارزیابی و بررسی میزان توان مالی شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی.
بررسی استفاده بهینه از دارایی های ثابت و منابع سرمایه ای.
بررسی وضعیت ساختار سرمایه و ساختار منابع انسانی.
ارزیابی پروژه ها و طرح های در دست اجرا.
بررسی توان و قدرت واحد تجاری در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیم.
تجزیه تحلیل اقلام هزینه و بهای تمام شده کالای ساخته انواع دارایی مالی شده و فروش رفته.
بررسی نسبت های عملیات از جمله گردش کالا و تولید به طوری که بتوان فرآیند را از هنگام تامین مواد اولیه، تولید و مدت انتظار برای توزیع و فروش و نهایتا دوره نقد شوندگی آن را بررسی و تحلیل نمود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.