آزمون و خطای بورس


استفاده از نرم افزار های متفرقه از قبیل بات های سرخط گیری، نرم افزارهای سرخط گیری که نه تنها به سرقت لطلاعات کاربران می پردازند موجب اختلال در سامانهای کارگزاری و هسته معاملات می شوند از دیدگاه مرکز نظارت بر امنیت اقدام به حمله داس می باشد و مشتری ناخواسته قصد اختلال در سیستم را داشته است و پیگرد قانونی خواهد داشت هشدار یکی از کارگزاری ها به کاربران خود که منجر به بسته شدن حساب تعدادی از کاربران شده بود.

استنباط و آزمون فرض آماری — مفاهیم و اصطلاحات

استنباط و آزمون فرض آماری یک روش استقرایی هستند. به این معنی که با استفاده از امور جزئی به قانون کلی پی‌ می‌بریم. استفاده از اطلاعاتی که یک نمونه از جامعه آماری در اختیارمان می‌گذارد تا رسیدن به قانونی کلی در مورد این جامعه، مراحل یک تحلیل آماری هستند. برای اطلاعات بیشتر در مورد جامعه آماری به مطلب جامعه آماری — انواع داده و مقیاس‌های آن‌ها مراجعه کنید.

محتوای این مطلب جهت یادگیری بهتر و سریع‌تر آن، در انتهای متن به صورت ویدیویی نیز ارائه شده است.

مفاهیم اولیه در آزمون فرض آماری

هدف اصلی در تحلیل‌های آماری، قضاوت در مورد جامعه آماری (مثلا پارامترهای آن) براساس «آماره» (Statistics) است که بر مبنای مقدارهای نمونه‌ای تصادفی از جامعه محاسبه شده.

از تحلیل آماری در زمینه‌های زیر استفاده می‌شود:

  • برآورد برای خصوصیات و روابطی که در جامعه آماری حاکم است.
  • انجام آزمون فرض که قضاوتی در مورد جامعه آماری است.

ولی مشکلی که در این میان وجود دارد، کمبود اطلاعاتی است که از جامعه آماری داریم، زیرا نمونه گرفته شده از جامعه آماری همه اطلاعات آن را منعکس نمی‌کند و نمونه فقط می‌تواند بخشی از اطلاعات جامعه آماری را به ما نشان دهد. بنابراین برآورد و آزمون‌ها همواره دارای درجه‌ای از خطا هستند.

البته هرچه اندازه نمونه بزرگتر باشد، اطلاعات بیشتری نیز از جامعه آماری به همراه دارد ولی انتخاب نمونه‌های بزرگ از جامعه آماری، هزینه و زمان زیادی می‌برد. هر چند با استفاده از تحلیل‌های آماری، به کمک یک نمونه با صرفه از لحاظ زمان و هزینه، سعی در برآورد یا انجام آزمون آماری داریم که کمترین خطا را داشته باشد.

در ادامه به تعریف چند واژه می‌پردازیم که در تحلیل‌های آماری زیاد به کار می‌روند.

جامعه آماری (Population)

منظور از انجام یک تحلیل آماری، شناخت در مورد خصوصیات اشیاء یا هویت‌های خاصی است که در یک یا چند ویژگی مشترک هستند و تنها مقدار این ویژگی‌ها برایشان متفاوت است. این اشیاء و هویت‌ها، جامعه آماری را در موضوع مورد تحقیق تشکیل می‌دهند.

توزیع آماری (Statistical Distribution)

در بحث تحلیل آماری، توزیع آماری نشان می‌دهد که مقدارهای مربوط به ویژگی‌ها، به شکل خاصی در بین اعضای جامعه توزیع شده‌اند. به این ترتیب می‌توان احتمال این‌که یک نمونه تصادفی برابر با یک مقدار مشخص یا در یک فاصله از اعداد حقیقی قرار بگیرد را محاسبه کرد. توزیع آماری دارای خصوصیاتی است که به آن پارامترهای توزیع آماری می‌گویند. برای مثال آگاهی از این که توزیع داده‌ها در جامعه آماری از توزیع نرمال پیروی می‌کند، به ما یاری می‌رساند تا جامعه‌ آماری را بهتر شناخته و مقدارهای محتمل در چنین جامعه‌ای را حدس بزنیم. به منظور آشنایی با متغیر تصادفی و توزیع‌های آماری به مطلب متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع احتمال مراجعه کنید.

پارامترهای جامعه آماری (Statistical Parameters)

هر توزیع آماری دارای ویژگی‌های خاصی است. این ویژگی‌ها که می‌توانند به شکلی منحصر بفرد، توزیع مقدارها در جامعه آماری را نشان دهند، پارامتر جامعه آماری نامیده می‌شود. برای مثال میانگین و واریانس می‌توانند پارامترهای توزیع آماری جامعه باشند.

نمونه تصادفی (Random Sample)

نمونه تصادفی، با انتخاب بعضی از اعضای جامعه آماری به صورت کاملا تصادفی حاصل می‌شود. مبنای برآورد پارامترهای جامعه آماری، مقدارهای حاصل از نمونه تصادفی است. نمونه‌های تصادفی معمولا مستقل از یکدیگر و از جامعه آماری یکسانی انتخاب می‌شوند. نمونه تصادفی به حجم n را به صورت $$X_1,X_2,\ldots,X_n$$ نشان می‌دهیم. از آنجایی که از قبل مقدارهای این نمونه مشخص نیست، به آن‌ها متغیرهای تصادفی می‌گویند.

آماره (Statistic)

یک نمونه تصادفی مثل $$X_1,X_2,\ldots,X_n$$ را در نظر بگیرید. تابعی از این نمونه تصادفی که به پارامتر جامعه آماری وابسته نیست، یک آماره محسوب می‌شود. ممکن است توزیع احتمالی برای آماره به پارامتر مجهول جامعه آماری وابسته باشد ولی مقدار آن چنین نیست. برای مثال میانگین یک نمونه تصادفی که با $$\overline X$$ نشان داده می‌شود،‌ یک آماره است. در حالیکه $$\overline X -\mu$$ دیگر آماره نیست زیرا به پارامتر جامعه یعنی $$\mu$$ وابسته است.

sample and population decision

انواع تحلیل‌های آماری

همانطور که گفته شد، هدف از تحلیل آماری، شناخت جامعه آماری براساس مقدارهای حاصل از نمونه‌های تصادفی است. در این میان دو رویکرد در تحلیل‌های آماری بوجود می‌آید.

برآوردیابی

اگر هدف از تحلیل آماری، برآورد پارامتر جامعه آماری باشد بطوری که دقت برآورد نیز قابل محاسبه باشد، «برآوردیابی» (Estimation) انجام شده است. آماره‌ای که برای عمل برآوردیابی به کار گرفته شده نیز «برآوردگر» (Estimator) و نتیجه حاصل از آماره توسط مقدارهای نمونه تصادفی را «برآورد» (Estimate) پارامتر جامعه می‌گویند.

روش‌های مختلفی برای برآوردیابی پارامترهای جامعه آماری وجود دارد. ممکن است برای برآورد پارامتر جامعه آماری به یک نقطه یا مقدار اشاره کرد. این مقدار که توسط نمونه تصادفی ایجاد شده، «برآورد نقطه‌ای» (Point Estimator) برای پارامتر نامیده می‌شود. ولی گاهی از یک فاصله عددی به عنوان برآورد پارامتر جامعه، استفاده می‌شود و با میزان اطمینان مشخصی، اعلام می‌شود که این فاصله شامل پارامتر جامعه است. در این حالت برآورد حاصل را «برآورد فاصله‌ای» (Interval Estimator) برای پارامتر می‌نامند.

برآوردگر نقطه‌ای

به منظور برآورد نقطه‌ای از شیوه‌های مختلفی در آمار استفاده می‌شود. روش‌ «گشتاوری» (Moment) یکی از این روش‌ها است که توسط آماردان انگلیسی «کارل پیرسون» (Karl Pearson) در سال 1894 به کار گرفته شد. از روش‌های دیگر می‌توان به روش «حداکثر تابع درستنمایی» (Maximum Likelihood Function) اشاره کرد که توسط آماردان انگلیسی «رونالد فیشر» (Ronald Fisher) در سال‌های 1912 تا 1920 مورد استفاده قرار گرفت و قضیه‌های زیادی را براساس آن اثبات کرد.

برای این که نشان داده شود، برآورد، چقدر از پارامتر دور یا نزدیک است، از ملاک‌هایی مانند «میانگین مربعات خطا» (Mean Squared Error) که به MSE نیز معروف است، استفاده می‌شود. به این ترتیب برای مقایسه دو برآوردگر کافی است که مقدار MSE را برای هر یک محاسبه کنیم و برآوردگری را انتخاب کنیم که دارای MSE کمتری است. البته انتخاب بهترین برآوردگر به معیارهای دیگری نیز احتیاج دارد که در این نوشتار به آن‌ها نمی‌پردازیم.

برآوردگر فاصله‌ای

ممکن است برای برآورد پارامتر جامعه، از یک فاصله تصادفی استفاده شود. دو سر این فاصله، توسط توابعی از نمونه تصادفی ساخته می‌شود. بنابراین اگر $$g_1$$ یک سر فاصله و $$g_2$$ تابع مربوط به سر دیگر فاصله اطمینان باشد، خواهیم نوشت:

در این حالت می‌گوییم فاصله تصادفی $$g_1$$ تا $$g_2$$ با احتمال $$1-\alpha$$ پارامتر $$\theta$$ را در بر می‌گیرد. از آنجایی که این فاصله براساس نمونه تصادفی محاسبه شده است، با انتخاب نمونه دیگر تغییر خواهد کرد. ولی با توجه به مفهوم احتمال می‌توانیم بگوییم اگر ۱۰۰ فاصله تصادفی برای پارامتر $$\theta$$ براساس ۱۰۰ نمونه تصادفی تولید کنید، $$(1-\alpha)$$ درصد از آن‌ها میانگین جامعه را شامل خواهد شد. همانطور که در تصویر زیر دیده می‌شود اگر خط آبی مقدار واقعی پارامتر جامعه باشد، در بین ۲۰ فاصله اطمینان تولید شده با احتمال ۹۵٪ ، تنها یکی از فواصل، شامل پارامتر جامعه آماری نیست.

confidence interval

به میزان $$\alpha$$ «سطح معنی‌داری» (significance level) یا «سطح آزمون» (Level of Test) و به $$1-\alpha$$‌ «سطح اطمینان» (confidence level) گفته می‌شود. معمولا سطح معنی‌داری را ۵٪ و یا سطح اطمینان را ۹۵٪ انتخاب می‌کنند. هر چه سطح اطمینان را بیشتر کنید طول فاصله اطمینان یعنی $$g_2-g_1$$ بیشتر می‌شود. در حقیقت بازه‌ای که برای پارامتر جامعه در نظر گرفته شده، دقت کمتری را خواهد داشت. و برعکس هر چه سطح اطمینان کاهش یابد، طول فاصله اطمینان کاهش یافته و دقت بیشتری برای مشخص کردن مقدار پارامتر جامعه آماری فراهم می‌شود.

آزمون فرض آماری

در روش‌های مربوط به آزمون فرض آماری، یک گزاره در مورد پارامتر جامعه آماری مورد بررسی قرار می‌گیرد و برعکس روش‌های برآوردیابی، برای پارامتر جامعه مقداری را محاسبه نمی‌کند.

برای مثال، عبارت زیر نمونه‌ای از گزاره‌ای است که می‌توان برای یک آزمون فرض آماری نوشت:

این گزاره بیان می‌کند که میانگین جامعه یا همان $$\mu$$ برابر با ۵ است. گزاره مورد اشاره توسط نمونه تصادفی و روش‌های آزمون فرض سنجیده شده و صحیح یا ناصحیح بودن آن با در نظر گرفتن سطح اطمینان مشخصی، تعیین آزمون و خطای بورس می‌شود.

معمولا این گونه گزاره‌ها را با حرف H‌ که مخفف کلمه Hypothesis‌ یا فرضیه است، شروع می‌کنند. به همین دلیل گاهی به این گزاره‌ها، فرضیه آماری نیز می‌گویند. اگر با فرض صحیح بودن این گزاره، بتوان توزیع جامعه آماری را مشخص کرد، به آن گزاره، «فرضیه ساده» (Simple Hypothesis) گفته می‌شود و در غیر اینصورت آن را «فرضیه مرکب» (Composite hypothesis) می‌خوانند. برای مثال گزاره زیر یک فرضیه مرکب است.

آزمون فرض آماری دارای دو گزاره یا دو فرضیه است. ابتدا «فرضیه صفر» (Null Hypothesis) ظاهر می‌شود که معمولا نظری است که از قبل در مورد پارامتر یا جامعه آماری وجود داشته. برای مشخص شدن اینکه یک گزاره، فرضیه صفر است از علامت $$H_0$$ در ابتدای آن استفاده می‌شود. معمولا هدف از انجام فرض آماری یک محقق این است که به کمک نمونه تصادفی نشان دهد که فرض صفر صحیح نیست. زیرا در غیر اینصورت تحقیق او چیزی بیش از تایید گزاره‌های قبلی در مورد جامعه آماری نخواهد بود.

بعد از فرضیه صفر، «فرضیه مخالف» (Alternate Hypothesis) یا فرض مقابل قرار دارد که هدف محقق از آنجام فرض آماری را نشان می‌دهد. معمولا این فرضیه نقیض فرضیه صفر است و آن را به علامت $$H_a$$ یا $$H_1$$ نشان می‌دهند.

برای مثال فرض مخالف برای فرض صفر قبلی می‌تواند به صورت $$H_a: \mu=6$$ نوشته شود که یک فرضیه ساده است. همچنین می‌تواند به صورت $$H_a: \mu>5$$ باشد که یک فرضیه مرکب است. مهم این است که دو گزاره یا فرضیه صفر و مخالف، همپوشانی در مورد پارامتر جامعه آماری نداشته باشند.

به این ترتیب یک آزمون فرض آماری برای مثلا پارامتر میانگین جامعه آماری می‌تواند به یکی از صورت‌های زیر نوشته شود:

برای اینکه مشخص شود که آیا براساس نمونه می‌توان فرض صفر را رد کرد باید ملاکی در نظر گرفته شود. در چنین حالتی یک آماره را ملاک قرار دهیم که آن را «آماره آزمون» (Test Statistic) می‌گویند. در نتیجه، با توجه به توزیع آماره‌ آزمون، یک «ناحیه بحرانی» (Critical Region) ساخته می‌شود. البته انتخاب این ناحیه بحرانی بر اساس معیاری است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم. اگر مقدار آماره آزمون با توجه به نمونه تصادفی در ناحیه بحرانی قرار بگیرد، فرض صفر رد می‌شود. در غیر اینصورت دلیلی برای رد کردن فرض صفر وجود ندارد.

همچنین آستانه مقداری در آزمون فرض که بواسطه آن امکان رد فرض صفر یا عدم رد آن وجود دارد «مقدار بحرانی» (Critical Value) نامیده می‌شود. در ادامه برای روشن شدن موضوع به یک مسئله در همین رابطه می‌پردازیم.

در یک بازی شانسی، باید یک سکه پرتاب شود. اگر سکه شیر بیاید برنده خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده. برگزار کننده این بازی ادعا دارد که سکه‌اش نااریب است. یعنی احتمال ظاهر شدن شیر با خط برابر است. برای اینکه ادعای برگزار کننده را بررسی کنیم یک آزمون آماری تشکیل می‌دهیم.

اگر p احتمال مشاهده شیر باشد، فرضیه‌های این آزمون آماری به صورت زیر است:

هر دو طرف با هم توافق می‌کنیم اگر در ۱۰ بار پرتاب سکه 5 بار شیر مشاهده شد، سکه نااریب است و در بازی شرکت می‌کنیم و در غیر اینصورت از بازی خارج خواهیم شد. پس اگر X را تعداد شیر در ۱۰ بار پرتاب سکه در نظر بگیریم ناحیه بحرانی به صورت $$X\neq ۵$$ نوشته می‌شود و مقدار بحرانی نیز برابر با 5 است. حال سکه را 10 بار پرتاب می‌کنیم و تعداد شیرها برابر با ۶ می‌شود.

بنابر نتیجه نمونه تصادفی و ناحیه بحرانی در بازی شرکت نمی‌کنیم و شانس برنده شدن در این بازی را از دست می‌دهیم. ولی شاید در تصمیم‌گیری اشتباه کرده باشیم. جدول زیر به بررسی این گونه خطاها می‌پردازد. ستون‌ها، نتایج آزمون آماری (تصمیم ما) و سطرها، واقعیت در مورد نااریب بودن سکه را نشان می‌دهند.

hypothesis_testing

در این بازی با توجه به تصمیماتی که براساس مقایسه بین واقعیت و تصمیم ما وجود دارد ممکن است دچار دو گونه خطا بشویم. خطای نوع اول عدم شرکت در یک بازی عادلانه است که در نتیجه شانس برنده شدن در آن را از دست داده‌ایم. خطای نوع دوم نیز شرکت در بازی است که عادلانه نیست. در نتیجه شکست در این بازی دور از انتظار نخواهد بود.

در چنین حالتی احتمال خطای نوع اول را $$\alpha$$ و احتمال خطای نوع دوم را $$\beta$$ می‌نامند. توان آزمون نیز به صورت $$1-\beta$$ قابل محاسبه است که همان احتمال رد فرض صفر به حق است. به بیان دیگر توان آزمون نشان می‌دهد با چه احتمالی، تصمیم درست در رد فرض صفر اتخاذ شده. توان آزمون در این مثال احتمال عدم حضور در یک بازی ناعادلانه را نشان می‌دهد.

با توجه به مفهوم احتمال خطای نوع اول، ناحیه بحرانی را می‌توان محدوده‌ای وابسته به آن در نظر گرفت. هر چه احتمال خطای نوع اول را کاهش دهیم، ناحیه بحرانی کوچک‌تر شده و امکان رد فرض صفر ضعیف‌تر می شود. و برعکس اگر خطای نوع اول را افزایش دهیم، در بیشتر موارد آزمون آماری به رد فرض صفر رای خواهد داد. در نتیجه معمولا احتمال خطای نوع اول را در کارهای صنعتی ۵٪ و برای امور پزشکی و حساس ۱٪ در نظر می‌گیرند.

لازم به یادآوری است که بیشتر آزمون‌های آماری استاندارد، دارای حداکثر توان آزمون هستند یعنی با فرض ثابت بودن خطای نوع اول در سطح ۵٪، خطای نوع دوم آن‌ها از هر آزمون دیگری کمتر است.

اگر مطلب بالا برای شما مفید بوده است، احتمالاً آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز برایتان کاربردی خواهند بود.

افزایش عرضه ورق هم عطش بازار را کنترل نکرد/ سقف رقابت ورق گرم ۳۶ درصد

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز (دوشنبه ۲ مهرماه) میزبان عرضه ۱۱۹ هزار و ۷۰۰ تن انواع ورق های گرم، سرد، گالوانیزه و قلع اندود شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود و سقف رقابت ورق گرم ۳۶ درصد شد. آزمون و خطای وزارت صمت در بورس کالا باز هم نتیجه بخش نبوده و با ابطال هفته گذشته عرضه های فلاد مبارکه پیشنهاد برای این محصول علی رغم افزایش عرضه همچنان بالاست.

افزایش عرضه ورق هم عطش بازار را کنترل نکرد/ سقف رقابت ورق گرم ۳۶ درصد

عرضه فولاد مبارکه شامل ۱۱ هزار تن ورق گرم B به قیمت پایه ۲۹ هزار و ۸۵۴ ریال می باشد که حداکثر افزایش عرضه تا ۷۰ هزار و ۴۰۰ تن بود. همچنین ۵ هزار و ۵۰۰ تن ورق گرم C قابل افزایش تا ۱۳ هزار و ۲۰۰ تن به بهای ۲۹ هزار و ۴۱۱ ریال به ازای هر کیلوگرم در تالار صنعتی بورس کالا عرضه شد.

فولاد مبارکه امروز همچنین ۳ هزار تن ورق سرد B قابل افزایش تا ۱۰ هزار تن و ۴۰۰ تن ورق گالوانیزه قابل افزایش تا ۴ هزار تن و ۲۰۰ تن ورق قلع اندود قابل افزایش تا ۲ هزار تن را در بورس عرضه کرد. بهای هر کیلوگرم ورق سرد ۳۱ هزار و ۶۵۷ ریال، ورق گالوانیزه ۳۹ هزار و ۴۱۴ ریال و ورق قلع اندود ۴۹ هزار و ۶۴۶ ریال در نظر گرفته شده بود.

آمار معاملات نشان می دهد، ۸۱ هزار و ۴۰۰ تن ورق گرم B فولاد مبارکه که با قیمت پایه ۲۹ هزار و ۸۵۴ ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه شده بود با تقاضای ۱۴۱ هزار و ۷۹۰ تنی آزمون و خطای بورس همراه شد و در نهایت به قیمت ۴۰ هزار و ۵۷۰ ریال یعنی ۳۶ درصد بالاتر از قیمت پایه فروخته شد.

ورق گرمC فولاد مبارکه که حجم عرضه آن ۱۸ هزار و ۷۰۰ تن بوده و تقاضای ۲۸ هزار و ۲۷۰ هزار تنی برای آن به ثبت رسیده با میانگین قیمتی ۳۸ هزار و ۸۲۰ ریال در هرکیلوگرم معامله شد که نسبت به قیمت پایه حدود ۳۲ درصد افزایش داشت. ورق سرد B فولاد مبارکه نیز که حجم عرضه آن ۱۳ هزار تن بوده و تقاضای ۲۱ هزار و ۱۰۰ تنی برای آن به ثبت رسیده با میانگین قیمتی ۴۹ هزار و ۸۴۰ ریال در هر کیلوگرم معامله شد و رشد ۵۷ درصدی قیمت را تجربه کرد.

ورق گالوانیزه نیز با حجم عرضه ۴ هزار و ۴۰۰ تن و تقاضای ۸ هزار و ۳۵۰ تن در نهایت ۲۸ هزار و ۶۷۹ ریال بالاتر از قیمت پایه یعنی ۶۸ هزار و ۹۳ ریال فروخته شد. ورق قلع اندود هم که ۲ هزار و ۲۰۰ تن عرضه شده بود به دلیل ثبت تقاضای ۳ هزار و ۷۰۰ تنی با ۴۵ هزار و ۳۲۶ ریال رشد قیمت مواجه شد و قیمت نهایی آن به ۹۴ هزار و ۹۷۲ ریال رسید.

شایان ذکر است فولاد مبارکه در تاریخ ۲۷ شهریور ماه نیز عرضه های گسترده ای در بورس داشت اما معاملات ورق این شرکت مورد تایید واقع نشد. به عبارت دیگر با توجه به نظر کمیته تصمیم گیری بورس کالا، معاملات ورق مورد تایید قرار نگرفت و مقرر شد تا عرضه مجدد در هفته آتی صورت گیرد. احتمالا علت عدم تایید معاملات مربوط به قیمت ۴۰۰۰ تومان ورق مربوط می شود.

گفتنی است، ورق در بازار چین به ۵۶۷ دلار، صادراتی دریای سیاه به ۵۴۰ دلار و در اروپا به ۶۲۰ دلار رسیده است. این گزارش می افزاید معاملات محصولات فولاد مبارکه در روز جاری مورد تایید سازمان قرار گرفت.

ادامه اتخاذ تصمیمات ناگهانی به روش آزمون و خطا در بورس!

ادامه اتخاذ تصمیمات ناگهانی به روش آزمون و خطا در بورس!

به گزارش خبرنگار اخباربانک بازار بورس اوراق بهادار این روزها یکی از بدترین دوره های تاریخ خود را سپری می‌کند.

کاهش حدود ۳۰۰ هزار واحدی شاخص کل در کمتر از یک ماه موید این نکته است که این روزها بازار بورس حال و روز خوشی را ندارد.

بسیاری از فعالان بازار سرمایه تصمیمات عجولانه و ناگهانی را در به وجود آمدن شرایط فوق بی تأثیر نمی‌دانند.

از جمله این تصمیمات ناگهانی دو تایمه کردن معاملات بازار بورس و افزایش ساعت معاملات تا حدود ساعت ۱۵ بود که هفته پیش اتخاذ و در بعد از ظهر چهارشنبه مجدداً ساعت آن کاهش و تا ۱۳ و ۴۵ دقیقه تعیین شد.

اما این تصمیم نیز در کمتر از ۲ ساعت ملغی شد و مجدداً مقرر شد همه معاملات در تایم سابق یعنی ۹ تا ۱۲ و نیم صورت پذیرد!

جلسه شورای عالی بورس نیز که قرار بود روز یکشنبه برگزار شود به دلیل شرایط موجود بازار به روز شنبه موکول شد.

این تصمیمات عجولانه و ناگهانی موجب نوعی بی اعتمادی در بین فعالان بازار سرمایه شده است.

بهتر است مسئولان سازمان بورس و همچنین وزارت اقتصاد اهمیت تصمیمات کارشناسی شده ونیز مشورت با بزرگان و فعالان بازار و را مد نظر قرار داده تا از بروز اصلاح های سنگین که موجب بی اعتمادی است جلوگیری شود

آدرس خطا از آشفتگی بورس

آدرس خطا از آشفتگی بورس

1400/08/30

معاملات آخرین هفته آبان‌ماه با افت میانگین قیمت سهام پایان یافت و آزمون و خطای بورس شاخص کل بورس برای چهارمین بار طی دو ماه اخیر ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد را ترک گفت. در این میان خطای تشخیص سبب شده است تا برخی از حامیان دولت با دادن آدرس غلط، ضعف سودسازی برخی صنایع آسیب‌دیده از قیمت‌گذاری دستوری را به پای فروش دلاری صنایع ارزآور بنویسند.

به گزارش فراسرمایه، بازار سهام در روز گذشته افت قابل‌توجهی را پشت سر گذاشت و در حالی که انتظار می‌‌‌رفت این بار بتواند در مقابل افزایش عرضه‌‌‌ها مقاومت بهتری را به نمایش بگذارد برای چهارمین بار طی دو ماه اخیر از کانال یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحدی پایین‌تر رفت.

این امر بیش از هر چیز تحت‌تاثیر فضای نااطمینانی تشدید شده در بورس پس از آن روی داده است که اصرار به قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی نظیر خودرو، سودسازی شرکت‌های بزرگ بورسی را زیر سوال برده است. در حال حاضر پس از آنکه افزایش قیمت فروش خودروسازان برای خروج از زیان در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد، ترس از حمایت از این صنعت به قیمت دست اندازی به سود صنایعی نظیر پتروشیمی و فولاد با نگاه دستوری افزایش یافته است. این فضا در حالی تقویت می‌شود که مجددا طرفداران سرکوب قیمت‌ها با نادیده گرفتن اصولا اولیه اقتصاد فرض را بر این گذاشته‌اند که می‌توان مبنای ریالی تولید را دلیلی بر فروش ارزان دارایی‌‌‌ها نسبت به قیمت‌های جهانی دانست.

شیشه‌‌‌ای در بغل سنگ

روز گذشته شاخص کل بورس یک بار دیگر حمایت روانی متزلزل یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحدی را از دست داد تا به خوبی نشان دهد که این بازار دیگر با جلسه و وعده و وعید درست نمی‌شود و برای بازگشت رونق به بازار سرمایه رویدادهای ریشه‌ای‌تر و‌ سنجیده‌تری نیاز است.

بر این اساس نخستین روز از هفته جاری در حالی آغاز شد که همان ابتدای معاملات شاخص کل به شکلی آهسته و پیوسته کاهش یافت و راه را برای خوش‌بینی به صعود قیمت‌ها در شرایط موجود بست. همین امر سبب شد در خلال این فرآیند نماگر اصلی بازار از محدوده یک‌میلیون و ۴۱۱‌هزار واحدی عقب‌نشینی کرده و به محدوده یک‌میلیون و ۳۸۳‌هزار واحدی برسد. این افت ۲۷‌هزار و ۲۹۲ واحدی موجب شد در نهایت میانگین وزنی قیمت‌ها در این روز عقبگردی ۹۳/ ۱ درصدی را به ثبت برساند که با توجه به معاملات هفته قبل و گفته‌های کارشناسان در باب ارزندگی سهام شرکت‌ها تا حد زیادی دور از انتظار بود. در این روز نماگر هموزن نیز ۸۴/ ۰ درصد افت کرد که حکایت از وضعیت بهتر این نماگر نسبت به دماسنج بازار داشت.

نگاهی به عملکرد بورس در این روز نشان از آن دارد که افت شاخص کل در روز شنبه بیش از هر چیز تحت‌تاثیر نمادهای دلاری روی داده است. در صدر این نمادها سه نماد «فولاد»، «فارس» و «شستا» قرار داشتند که به ترتیب پررنگ‌ترین اثر را در کاهش نماگر اصلی بازار سهام ایفا کردند.

اینطور که به نظر می‌رسد بازار سهام در روزهای پیش رو نیز ممکن است تحولاتی نا خوشایند را از خود به نمایش بگذارد. از یک‌سو تحولات رخ داده در چین باعث شده تا رکود بلندمدت بخش مسکن اثری قابل‌توجه بر تقاضای جهانی فولاد بگذارد.

از سویی دیگر عدم‌اطمینان در خصوص شرایط پیش روی اقتصاد مانند چند ماه گذشته سرمایه‌گذاران را از ورود مطمئن به چرخه معاملات بازار سهام باز دارد. با این حال مشکل اینجاست که اظهارنظرهای نابجا می‌تواند حتی در صورت بهبود شرایط اقتصاد و رشد ارزندگی همچنان حال بازار سرمایه را به وخامت بکشاند. چنین امری نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا امری مهم است و سبب شده برنامه‌های سخنرانی مسوولان اقتصاد از قبل مشخص و دارای موضوعی معین باشد؛ چرا که تشنج بازارها می‌تواند در نهایت به کل اقتصاد سرایت کند و با باز کردن بند ریسک‌های انتظاری به التهاب و بحران بینجامد.

دقیقا به همین دلیل است که حساسیت بازارها آنها را به شیشه‌ای تبدیل کرده که سیاستگذاران همواره با احتیاط از کنار آن عبور می‌کنند.

در بن بست آزمون و خطا

در ایران اما امر مهم حساسیت بازارها اصلا مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که حساسیت بازارها به دلیل سرکوب انتظارات تورمی به سبب خوش‌بینی به مذاکرات احیای برجام تا حدی زیاد است که نه فقط اظهارات مسوولان بلکه جهت‌گیری رسانه‌های دولتی و اشخاص نزدیک به آنها نیز با حساسیت موردتوجه مردم قرار می‌‌‌گیرند. در شرایطی که بسیاری از بحران‌ها و مشکلات رخ داده در بازارهایی نظیر سهام، ارز و… طی سالیان اخیر ناشی از جهت‌گیری‌‌‌ها و وعده‌های مسوولان بوده، پشت تریبون‌‌‌های رسمی و غیر‌رسمی اثری از احتیاط و مدارا با بازارها نیست و برخی از اشخاص دخیل در تصمیم‌گیری‌‌‌ها به‌گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی سرمایه‌گذاران اساسا فاقد توانایی شنیدن هستند و روی صحبت آنها هم با سایر مردم است. این در حالی است که حتی اگر چنین بود هم در بازاری مانند سهام که به گواه آمار رسمی هم‌اکنون بیش از ۵۰‌میلیون ذی‌نفع دارد، نادیده گرفتن اکثریت مردم است.

ایران را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین قربانیان اقتصاد دستوری در طول یک دهه اخیر دانست. سیاستمداران عموما علاقه دارند اقتصاد خود را در قالب دستور و بخشنامه بر سر بازارها بکوبند و فرض را هم بر این بگذارند که قیمت‌ها را می‌توان با این دستورات کنترل کرد. ولی در مقابل بازارها مانند ظروف مرتبط عمل کرده و در نهایت قیمت‌های نسبی فرصت آربیتراژ را در کل اقتصاد جهانی از بین می‌‌‌برند. بر این اساس قیمت‌گذاری دستوری عموما دست سیاستگذاران را برای سرکوب قیمت‌ها باز گذاشته و آنها را به مدعی‌العموم عدالت اجتماعی و دوست‌داران معیشت مردم بدل می‌کند. این در حالی است که در بیشتر مواقع ذی‌نفعانی که منافع از آنها سلب می‌شود خود مردم هستند که اگر مستقیم صاحب کسب‌و‌کاری نباشند احتمالا مانند ۵۰‌میلیون سهامدار ایرانی بخشی از پس‌انداز خود را به بورس برده‌اند.

از این رو مشخص نیست که چرا اساسا باید تا این حد به قیمت‌گذاری دستوری پافشاری کرد، آن هم در شرایطی که فرضا کارآیی این شیوه در بهترین حالت به ثمر نشستن آن به منزله از این جیب به آن جیب کردن دارایی‌‌‌های مردم است.

بیم‌های کنونی

در روزها و ماه‌‌‌های اخیر برخی از رسانه‌‌‌های نزدیک به دولت، به ارزان نبودن کالاها اعتراض و این مهم را مطرح می‌کنند که وقتی یک کالا در ایران تولید می‌شود، نباید قیمت آن با دلار محاسبه شود. این در حالی است که بیشتر کالاهای این‌چنینی در واقع برای کشور ارزآوری دارند و حمله به درآمد آنها در واقع حمله به منافع ملی کشور است. همچنین کوبیدن بر طبل چنین تصور واهی نه تنها منابع ارزی را محدود، بلکه تولیدکنندگان را نسبت به عرضه محصول در داخل بی‌انگیزه خواهد کرد. همین امر سبب می‌شود عرضه در بازار داخلی کم و تقاضای سفته‌بازی افزایش پیدا کند.

امری که در سال‌های قبل هم آثار آن را دیدیم و به وضوح مشاهده شد که رانت حاصل از آن تا چه حد مردم را از دسترسی به کالاهای اساسی با مشکل مواجه می‌کند. در روزهای اخیر توییتی با این مضمون مجددا در شبکه‌های اجتماعی موردانتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت. در این توییت ریشه گرانی خودرو ناشی از سودهای چند ده‌‌‌هزارمیلیاردی صنایع فولاد و پتروشیمی دانسته شده بود. چنین امری مانند آن است که از معلم بخواهیم برای حمایت از تنبل‌ترین شاگرد کلاس از نمره دادن به سایر دانش‌‌‌آموزانی که کار خود را به بهترین شکل انجام داده‌اند، خودداری کند. در همین توییت نیز دوباره ادعای تکراری فعالیت ریالی و درآمد دلاری تکرار و نویسنده خواهان توقف قیمت‌گذاری دلاری کالاها شده بود. این در حالی است که چنین صحبتی با تمامی مسلمات علم اقتصاد در تناقض است و همان طور که گفته شد به سرکوب صنایع و کمبود کالاها منتهی خواهد شد.

ضمن اینکه تمامی ذی‌نفعان این صنایع از جامعه بزرگ سهامداران یعنی همان مردم عادی و دارندگان سهام عدالت هستند. آیا این دست از افراد از زیان انباشته هنگفت سه خودروساز بزرگ اطلاع ندارند یا فکر می‌کنند که می‌توان فشار بر تولیدکننده را تا اولین لایه یعنی تامین مواد اولیه ادامه داد؟

دلایل واژگونی بورس

همان طور که گفته شد در روز گذشته بسیاری از نمادهای دلاری با افت قیمت مواجه شدند. بورس تهران که هنوز با تغییرات عجولانه قیمت‌گذاری صنعت خودرو و عواقب آن دست به گریبان بود، در روز گذشته تحت‌تاثیر کاهش تقاضای جهانی محصولاتی نظیر فولاد قرار گرفت و احتیاط بازارها را در خصوص رکود احتمالی در اقتصاد آمریکا و چین بازتاب داد. به نظر می‌رسد که به موازات این اتفاق افزایش پافشاری در برخی از جناح‌ها به سرکوب قیمت‌ها آن هم در وضعیتی که آینده برجام مبهم اما مذاکرات در جریان است، سرمایه‌گذاران را به احتیاط بیشتری واداشته و سبب شده در نخستین روز هفته درجه احتیاط و ریسک‌گریزی را در تصمیمات خود افزایش دهند.

تمامی اینها در حالی رخ می‌دهد که همین دو هفته قبل رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد هر کدام در برنامه‌های جداگانه‌ای به حمایت از بازار پرداخته بودند و ضمن تشریح راه‌های مناسب برای حمایت از بازار سهام وعده تغییر در این بازار را داده بودند؛ وعده‌ای که به وضح جواب نداده است. چنین مساله‌ای که اتفاقا در طول ماه‌‌‌های اخیر و در زمان ریاست دو رئیس قبل سازمان نیز بارها تکرار شده، هر مخاطبی را به این نتیجه می‌رساند که شاید بهتر است مسوولان کاری نکنند و بگذارند که بازار واقعا در مواجهه با تمامی متغیرها راه خود را پیدا کند. درست است که این رویکرد بازارها را تقویت نمی‌کند اما از ارائه قول‌وقرارهای نشدنی جلوگیری می‌کند و در نهایت باعث می‌شود اعتماد اجتماعی دولت و حاکمیت اقتصادی کشور با خدشه مواجه نشود.

آموزش سفارش سرخطی در بورس

آموزش سفارش سرخطی در بورس

سفارش سرخطی در بورس سریع از بقیه با روش اختصاصی بورس فا. حتما برای شما این سوال پیش آمده که در هنگام ارسال سفارشات چگونه جایگاه بهتری کسب کنیم؟ لذا در این مقاله به آموزش سفارش سرخطی در بورس و ترفند خرید عرضه ی اولیه در روز دوم به بعد می پردازیم. این روش ها در تمام کارگزاری ها از جمله آگاه، مفید، فارابی، مبین سرمایه و… قابل اجرا خواهد بود.

سرخط زدن در بورس یعنی چه؟

برخی از سهم ها هستند که تقاضای بسیار زیادی برای آنها به همراه است. به همین دلیل از ثانیه های اولیه ی ارسال سفارش صف های خرید آنها سنگین می شوند. به همین دلیل هر کس بتواند سفارش خود را سریعتر به سازمان بورس ارسال نماید، شانس بیشتری برای خرید آن سهم دارد.

به عملیاتی که باعث می شود نوبت بهتری برای خرید سهم بدست بیاوریم سر خط زدن در بورس گفته می شود. این عملیات باید با زمان مجاز ارسال سفارشات در بورس یکی باشد. به همین دلیل باید مجموعه اقداماتی قبل از زمان مجاز و در حین زمان مجاز انجام دهیم.

فیلم آموزشی سرخطی زدن در بورس و خرید عرضه اولیه در روز دوم به بعد

چرا آموزش سفارش سر خطی در بورس را یاد بگیریم؟

با یادگیری آموزش سفارش سرخطی در بورس و در صورت موفق شدن و خریدن آن سهم به دلیل وجود تقاضای زیاد در روزهای بعدی، سود بسیار مناسبی می تواند نصیب شما شود. برای همین در این آموزش با هدف توزیع عدالت و برابری اقدام به نشر تمام روش های مجاز سرخطی کرده ایم.

همچنین با خرید سرخطی عرضه اولیه در روز دوم به بعد شما می توانید تا 100 درصد سود کنید.

نرم افزار ارسال سفارش سرخطی در بورس

شما به دانلود نرم افزار ارسال سفارش سرخطی در بورس نیاز ندارید. چرا که طبق اخطار های کارگزاران به مشتریان خود استفاده از این نرم افزارها برای ارسال سفارش های سرخطی مجاز نیست.

توجه شما را به هشدار یکی از کارگزاری ها جلب می نماییم : استفاده از هر نرم افزاری به غیر از سامانه هایی که توسط سازمان بورس دارای مجوز می باشند از لحاظ امنیتی مورد تایید نیست.

استفاده از نرم افزار های متفرقه از قبیل بات های سرخط گیری، نرم افزارهای سرخط گیری که نه تنها به سرقت لطلاعات کاربران می پردازند موجب اختلال در سامانهای کارگزاری و هسته معاملات می شوند از دیدگاه مرکز نظارت بر امنیت اقدام به حمله داس می باشد و مشتری ناخواسته قصد اختلال در سیستم را داشته است و پیگرد قانونی خواهد داشت

هشدار یکی از کارگزاری ها به کاربران خود که منجر به بسته شدن حساب تعدادی از کاربران شده بود.

دوست داری تو بورس حرفه ای شی؟ لینک مقابل رو ببین » دوره آموزش بورس

خلاصه ی موارد توضیح داده شده در ویدیو:

عدم نیاز به دانلود روبات سرخط خرید در بورس
روشی که برای تمام کارگزاری های بورسی از جمله مفید، فارابی، آگاه و … کار می کند.
ابتدا حدود 10 سفارش را قبل از شروع بازار ثبت کنید.
10 ثانیه قبل از شروع بازار یک سفارش را ارسال نمایید تا رد شود.
3 ثانیه مانده به زمان مجاز ارسال سفارش‌ها باقی سفارشات خود را ارسال کنید.
کلیه ی موارد فوق را در یک سرور مجازی ویندوز یا لینوکس ارسال نمایید.

جطور سرخطی بورس بزنیم

سرور مجازی مناسب برای بورس

سرور مجازی برای بورس مناسب است که سرعت اینترنت آن از سرعت اینترنت عادی خانگی بیشتر باشد. نزدیک سرورهای سازمان بورس باشد، لذا هنگام خرید به اینکه محل سرور تهران باشد توجه کنید.

پس از خرید هم پینگ سرور و سرعت اینترنت آن را تست بفرمایید.

سرور های مجازی را می توانید ماهانه اجاره کنید. برای انتخاب سرویس دهنده ی مناسب می توانید در اینترنت سرچ کنید. شرکت های ایران سرور، میهن وب هاست، پارس پک و … جز شرکت های قدیمی و مورد اعتماد در زمینه ی ارائه ی سرورهای مجازی ایران هستند. همچنین شرکت وب داده نسبت به ارائه ی سرور مجازی با سرعت بالا ویژه ی بورس اقدام می کند. البته پشتیبانی این شرکت اصفهانی به نسبت بقیه ی گزینه ها ضعیفتر می باشد.

توجه کنید که نیاز به هزینه ی زیاد برای تهیه ی سرور مجازی به هیچ وجه نیست. فقط سروری که سرعت و پینگ مناسب داشته باشد و در ایران قرار گرفته باشد کفایت می کند.

سوالات متداول پیرامون سفارش سرخطی بورس

برخی از سهام ها همیشه طرفداران زیادی دارد و این باعث میشود که تقاضای این سهام ها بالا رود. به همین دلیل در آزمون و خطای بورس ثانیه های اول اگر کسی بتواند سریع تر خرید سهم را ثبت کند شانس بیشتری برای سود دارد.

بورس فا یک آموزش تخصصی در این مقاله منتشر کرده است که کاملا اختصاصی است و شما میتوانید با این روش سریع تر از بقیه درخواست خود را برای عرضه اولیه ثبت کنید.

طبق تحربه عرضه اولیه همیشه سود دهی خوبی داشته و شما با این آموزش سرخط زنی میتونید زودتر از بقیه برای خرید عرضه اولیه اقدام کنید

  • Share on Twitter
  • Share on Facebook
  • Share on Pinterest
  • Share on LinkedIn
  • Share on Reddit

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

Trading View

آموزش تصویری ساخت اکانت Premium رایگان در Trading View

Nexo

آموزش ثبت نام در نکسو (Nexo)

Pionex

آموزش ثبت نام در کارگزاری پیونکس (Pionex)

OKEX

آموزش ثبت نام در صرافی اوکی ایکس (OKEX)

فیبوگروپ

آموزش ثبت نام در کارگزاری فیبو گروپ (Fibo Group)

meta

آموزش اتصال روبو فارکس به Meta Trader در ویندوز و تلفن همراه

85 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

بسیار عالی و کاربردی

سلام .میخوام بدونم با سرمایه ۲ملیون تومن حدودا تا آخر ماه چقد میتونم سود کنم .اینم بگم تازه واردهستم به بورس و هیچی نمیدونم!

سلام
دوست من حتما روی لینک مقابل کلیک کنید و دوره ۲ ساعته رایکان رو مشاهده کنید : آموزش بورس به زبان ساده

سلام
طبق آموزشتون عرضه اولیه خریدم(قیمت و حجم رو حداکثر انتخاب کردم) بعد از کشف قیمت بقیه ی پول به حسابم بر نگشت
باید چکار کنم …
لطفا راهنمایی کنید

صبر کنید تا روز معاملاتی بعدی بر می گرده.

عالی بود، لطفا سرور هم معرفی کنید

سلام
ایران سرور خوبه / parsdev.com هم خوبه

واقعا خوب بود..خیلی ممنون

با سلام من کشاورزی و مدبر اسیا کد دارم هیچ کدومشون قسمتی به اسم سفارشات در انتظار ندارن

جفتشون اکسیر استفاده می کنند و سامانه اکسیر داره. راهنماشو مطالعه بفرمایید.

متشکرم با عرض خسته نباشید لطفا بفرمائید که آیا گوشیها هم می توانند از سور مجازی استفاده کنند و هم چنین ایا گوشیها هم از لحاظ کیفیت و مدل در سفارش گیری تاثیر دارند

سلام
میتونن استفاده کنن ولی یکم سخته تو گوشی وارد سرور مجازی بشید و کلیک بخواید بکنید. اون روز بخصوص رو میتونید از کافی نت یا از دوستی بخواید براتون بزنه.
تو کیفیت خیر فرقی نداره به شرطی که بتونید رو دکمه ها با دقت کلیک کنید.

خوب اون قسمت آخر مربوط به سرو باز هم ابتدا دستور از کامپیوتر ما باید ارسال بشه به سرور و سرور اون رو‌منتقل میکنه به کارگزاری، چه تفاوت خاصی میتونه داشته باشه. چون همون در طی زمان آزمون و خطای بورس ارسال از کامپیوتر به سرور دستور میتونه برسه به کارگزاری.

از چند ثانیه زودتر 10 اردر بزنید فرق می کند و بسیار سریعتر می نشیند.

سلام
نگفتید از کدوم سایت سرور بخریم تو ویدیو گفتین تو سایت هست ولی هرچی گشتم نیس
لطفا به ایمیلم ارسال کنین جوابو چون ممکنه گم کنم مطلبو

ایران سرور. میهن وب سایت. وب داده انتخاب کنید.

با عرض سلام کارگزاری من بانک ملی هست قسمت ثبت سفارسات در انتظار رو ندارد لطفا راهنمایم کنید

سلام
اگر سامانه اکسیر هست باید داشته باشه. تو توضیحات و آموزشش سرچ کنید.

سلام پشتیبان شما کجاست. می خواستن بدونم جه نوع سرور مجازی رو انتخاب کنم ممنونم.

سلام
شرکت های ایران سرور، میهن وب هاست و وب داده مناسب هستند.

سلام میشه گلچینی از بهترین سیستم های معاملتی پیشرفت وخلوترین کارگزارارو معرفی کنین برای سر خطی زدن خیل ممنون

سبد پیشنهادی در کانال هست. کارگزار خلوت هم بانکیا خوبن. بانک انصار و مسکن و سامان

سلام با این پکیج بورس299 واقعا میشه کار با بورس شروع کرد و درآمد داشت ؟ واقعا مشکلات مالی خسته شدم وجدانأ کمک کنید

سلام
اگر وقت بزارین قطعا یاد میگیرین. دوست من همونطور که نوشته شده این پکیج تضمین ۱۰۰٪ یادگیری شمارو داره.
با ما در تلگرام در ارتباط باشید.

سلام وقتتون بخیر
ببخشید شما داخل اموزش فرمودین سرعت اینترنت بالای 200 مگابایت بر ثانیه باشه عالیه الان من میخام سرور مجازی بگیرم یه پکیج داره نوشته سرعت دانلود و اپلود 50 مگاباید بر ثانیه و سرعت سرور اختصاصی 400 مگابایت بر ثانیه شما کدوم سرعت مدنظرتون بود سرعت دانلود و اپلود یا سرعت سرور؟.

سلام بر شما
خودتون پاسخ سوالتون رو در خط اول فرمودید. شرکت های دیگر رو هم بررسی بفرمایید و شرکتیت که ضمانت بازگشت وجه داره رو انتخاب کنید.

سلام
مرسی عالی بود فقط کارگزاری فارابی این گزینه پیش نویس یا ذخیره نداره. ؟
این چطوری میشه باید تند تند کلیک ارسال بزنیم ینی یا ؟؟؟

سلام توضیحات در ویدئو کامل بیان شد؛

اینا همش الکیه
من ۲ میلیون دادم خریدم یه ماهه
لَگ داشت
درسته سرعت ۱۵۰م بر ثانیه داشت و پینگ پایین ولی چون لگ داشت و یا هر دلیله ی دگه ای میتونه داشته باشه
به هیچ وجه کار نکرد و بد تر هم شد
من دستی وارد میکردم جلوتر میفتادم با این سرور ها هم چندین بار امتحان کردم جایگاهم خیلی بدتر افتاد و اصلا پشتیبانی هم پاسخگو نیست و میگه مشکله خودتونه
همه ی اینا تبلیغاته دزدیه
خامه این چیزا نشید

اولا گرون خریدید. 2 میلیون با سرعت 150 مگ بر ثانیه.
ثانیه چرا لگ داشت.
خب یه خوبشو می گرفتید.
ما با همین روش نتایج خوب گرفتیم شکر خدا. بعدشم شرکتای سرور معمولا تا 7 روز پولتون رو پس میدن. چشمتون رو باز می کردید موقع خرید.

من امتحان کردم نشد
سرعتشم جالب نیست از سرور میهن وب سایت قیمت 160 تومنی
بعد 15 بیت کردم رنگ رو و پرفرمنس هم تیک ها رو برداشتم
تکنیک دیگه ای نیست برای سرعت

سلام
قبل از خرید سرعت اینترنت رو از شرکت بپرسید. اگ خوب نبود براتون بعد از 24 ساعت قابلیت بازگشت وجه هست.

اقا سلام وقت بخیر سامانه اکسیر سفارشات باز نداره اصلا !
شما هر جاشو بگی من چک کردم نداره
لطفا بگید چیکار کنم

کارگزاریتون اگ سامانه ی دیگ داره استفاده کنید یا از کارگزاری دیگر بهره مند شوید.

سالها به چیزی که به تازگی اسم گذاشتید روش آزمون و خطای بورس مشغول بودم، خیلی نامردی ها رو دیدم رانت های سرخطی هیچ اقدامی تا چند وقت پیش برای این موارد نمی شد و همیشه افرادی بودن که همیشه سرخط بودن یک سفارش هم نه چندین سفارش مثلا مال یک فرد حقیقی یا حقوقی می بود. حالا اقداماتی شده ولی کافی نیست.
خودتون رو با این چیزها الاف نکنید، همه این آموزشهای که توی اینترنت هست برای من خاطره هست، سالها قبل انجام دادم، بدترین نتیجه رو هم از سرور مجازی گرفتم، نمیدونم چرا ولی دقت کنید اینکه سرخط باشید به عوامل بسیاری بستگی داره، با محاسبه نمیتونید، چون عوامل دخیل در موضوع متغیر هستن به عنوان نمونه:

1. چه تعداد سفارش در ثانیه برای اون سهم ارسال میشه (این متونه در زمان ثبت سفارش یا رد شدن سفارش تاثیر داشته باشه)
2. سرعت ارتباط شما با سرور چقدر آزمون و خطای بورس باشه مثلا من دیدم یک درخواست ممکنه ظرف 60 میلی ثانیه ثبت بشه ولی درخواست بعدی 70 میلی ثانیه (هر ثانیه 1000 میلی ثانیه هست)
3. و در کل به لحاظ فنی مباحث زیادی هست که میتونه محاسبات رو به سادگی تغییر بده

یک نکته پایانی بگم اونم اینکه کارگزاری مفید زمان ثبت هر درخواست رو روی 500 میلی ثانیه تنظیم کرده یعنی 200 میلی ثانیه بیشتر از چیزی که گفته شده… و شما در هر ثانیه میتونید تنها یک سفارش بفرستید در حالی که این باید 3 عدد باشه بر اساس 300 میلی ثانیه

در نهایت اگه بخوایم عدالت برقرار بشه باید دامنه نوسان سهم برداشته بشه. توی همه دنیا همینه ولی اینجا سرزمین رانت هست!

بله همین الان هم عده ای از طریق استیشن میزنن ولی این راه باعث بهبود سرعت میشه عزیز و نسبت ب حالت عادی بهتر هست. ما خودمون بازدهی های خوبی داشتیم شکر خدا. شما نمیتونید پارامتر سرعت اینترنت را از این محاسبات حذف کنید و جز پارامترهای مهم و تاثیر گذاره.

کارگزاری مفید 3 ردر خرید در یک ثانیه زده برای من، کارگزاری بهتری سراغ دارید؟البته که آگاه هم داغونه

تو کانال تلگرام ما سرچ کنید کارگزاری خوب.

یعنی مردم همیشه در صحنه تو هر شرایطی میتونند افراد ساده لوح رو با عناوینی مثل سرور بورسی بتیغند

سلام عزیزم
ما نکات مختلف رو خدمت کاربران عزیز بیان داشتیم که در کل بتونن بازدهی بهتری بگیرند.

بسیار هم ممنوم از اطلاعات عالی شما، البته که برحسب تجربه چندماهه من این اطلاعات را پیدا کرده بودم ولی کاش قبل از اینقدر آزمون و خطا با سایت شما آشنا شده بودم و این مطلب را خوانده بودم

با تشکر
فرمودین شرکتهای معتبر ارائه دهنده سرور مجازی تو سایت درج شده … متاسفانه من پیدا نکردم

سلام عزیزم
تو پاراگراف اخر هستند.

سلام. کارگزاری تدبیرگران فردا .بهتره یا از سایت اکسیر بزنیم‌؟

سلام هم پرانا خوبه و هم سهامیاب.

سلام.ایا تنظیماتی درون خود کارگزاری هست که انجام بدیم .تیک یا گزینه ای؟همین سامانه اکسیر

دستورالعمل کارگزاری رو بخونید.

برای سرخط زدن کدام سرور خوبه

تو مقاله هست، مطالعه کنید.

سلام خسته نباشین…همین سایتایی که گفتین سر زدم بهشون مثلا وب داده یه پک سرور مجازی ایران داره که قیمتش از 99هزار تومن شروع میشه ولی یچیزی به اسم سرور محازی بورس ایران دارن که از 400هزار تومن شروع میشه…بقیه سایتاروهم نگا کردم تقریبا به همین شکله…حالا اینکه چقد مفیدن نمیدونم چون تاحالا از سرور مجازی استفاده نکردم اما از یطرفم سه تا سهم هست که میخام بخرمشون ولی چند روزه که موفق به خریدش نشدم!!اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.